တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

က်ေနာ္ေျပာျပခ်င္သည့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအမွန္ရဲ့အရိပ္အေရာင္

ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္၊၂၀၀၇။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာအကယ္၍စစ္မွန္ေသာေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲစတင္လုပ္မည္ဆုိရင္ေအာက္ပါအေျခ ခံအခ်က္မ်ားကုိကနဦလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၁။ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရးစတင္မည့္အေၾကာင္းကုိအစုိးရကေနတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္၊
၂။တစ္ျပည္လုံအတုိင္းအတာနဲ.အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကုိတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္၊
၃။ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကုိလြတ္လပ္မွဳရွိေစရမည္၊
၄။ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိခြ်င္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရမည္၊
၅။ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေတာ့အဖြဲ.အစည္းတစ္ခုခု(ဥပမာ၊ယူအန္၊)သုိ.မဟုတ္အစုိးရတစ္ခုခုၾကား၀င္ဒုိင္လူ
ၾကီးအျဖစ္လုပ္ေပးရမည္၊
၆။ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိထိခုိက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိႏွစ္ဖက္စလုံးေရွာင္ၾကည္ျပီရပ္တန္.ေပးရမည္၊
၇။ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးရာမွာတကယ္အဆုံအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ရမည္၊
အထက္ေဖၚျပပါအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္မျပည့္စုံသည့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကုိေအာင္ျမင္မွဳမရရွိႏုိင္ပါ၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: