တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ဗမာျပည္ဟာ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ေနတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္၊ သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တုိ.ကုိ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ား ဟုဗမာလူမ်ဳိးေတြေခၚၾကသည္၊က်ေနာ္တုိ.ဟာ လူနည္းစုမဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေနာ္တုိ.ဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန.တြင္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စကား၀ုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဟာေျပာစဥ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ၏ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လဲျဖစ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မွဳအဖြဲ.၀င္တေယာက္လဲျဖစ္ တဲ့ ေဒါက္တာ ဆူခါ က ေျပာၾကားသြားပါသည္၊
ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ “အလုပ္ျဖစ္ေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္“ တစ္ခုကုိ ပုံေသေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ.၏ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္ ျဖစ္သူ Jose Martinez Cobo ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ “ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊လူမ်ဳိးမ်ား၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားဆုိသည္မွာ၊ သူတုိ.နယ္နိမိတ္ေတြအထဲမွာ ၾကီးပြားခဲ့၍ သူတုိ.ကုိယ္ကုိတျခားလူအဖြဲ.အစည္း၏ အစိတ္အပုိင္းနဲ. မတူကြဲျပားသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိျပီး ယေန.အခ်ိန္အထိ ၎နယ္နိမိတ္ေတြအထဲမွာ သုိ.မဟုတ္ ၎ နယ္နိမိတ္၏တစိတ္တပုိင္းမွာလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ေသာက်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မွဳမခံမီကာလ ႏွင့္ သိမ္းပုိက္မွဳမခံမီကာလမွာ သမုိင္းအစဥ္အဆက္ရွိလာခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားကုိဆုိလုိသည္၊ ယေန.ေခတ္ကာလမွာ လူအဖြဲ.အစည္း၏အစိတ္အပုိင္းေတြကုိမလႊမ္းမုိးႏိုင္ေသာလူမ်ဳိးအျဖစ္တည္ရွိေနျပီး၊ သူတုိ.၏လူမ်ဳိးမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္မွဳအေျခခံခ်က္မ်ားအရ ႏွင့္ သူတို.၏ယဥ္ေက်းမွဳထုံစံမ်ား၊လူမွဳေရးဓေလ့မ်ား ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာစနစ္မ်ား ႏွင့္အညီ သူတုိ.၏လူမ်ဳိးေရး လကၡဏာ ႏွင့္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ပုိင္နယ္ေျမမ်ားကုိ ကားကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ဖြံ.ျဖဳိးတုိးတက္ရန္၊ႏွင့္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအားလက္ကမ္းလြဲေျပာင္းေပးရန္
တုိ.အတြက္သတ္မွတ္ခံေနရသည္.လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါသည္“
ဒီလုိေဖာ္ျပခ်က္အရ ဗမာျပည္မွာ ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္က သူတုိ.တုိင္းျပည္ရွိခဲ့တယ္၊ က်ေနာ္တုိ.ဟာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္တယ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ လူနည္းစု ဟုေခၚေ၀ၚသုံးစြဲျခင္းသည္ က်ေနာ္တုိ.၏ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္.သတ္၊ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ.ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ.က်.ေနာ္တုိ.ကုိ လူနည္းစုမ်ားအျဖစ္ သူမ်ား တံဆိပ္တပ္ေနျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳရဘူး ဟု ေဒါက္တာ ဆူခါ က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္၊
လူနည္းစု၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ဟာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ ဟု သူကဆက္လက္ေျပာျပသည္၊ လူအဖြဲ.အစည္းပမာဏၾကီးတုိင္းမွာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္ေနတယ္၊ သူတုိ.တေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ နယ္ေျမမဲ့သြားလာေနေသာ လူအဖြဲ.အစည္းမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ တစ္ခ်ဳိ.ေနရာေတြမွာ၊ လက္ေအာက္ခံ လူမ်ဳိးစုမ်ား အေရအတြက္အမ်ားစုေပါင္းစပ္ထားေကာင္းေပါင္း စပ္ထားႏိုင္တယ္၊ ဥပမာ၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမွဳေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိကမွာ လူမည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊
ဗမာျပည္မွာဆိုရင္၊ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ အိႏၵိလူမ်ဳိးမ်ားသည္၊ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊ကုလသမဂၢလူအခြင့္အေရးစာတမ္းအရ၊ လူနည္းစုႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဟာလုံးလုံးကုိကြဲျပားေနတယ္၊ လူနည္းစုအတြက္ေရးထားတဲ့ စာပုိဒ္ေတြအထဲမွာ၊လူနည္းစုတုိ.၏ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ဘာသာစကား၊ကုိးကြယ္မွဳဘာသာေရး၊ ႏွင့္ပညာေရးတုိ.ကုိဖြံ.ျဖဳိတုိးတက္ဖုိ.အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၎က အသိအမွတ္ျပဳထားေပမဲ့ တုိင္းျပည္ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိေတာ့ မထည့္ထားဘူး၊ ဒါေၾကာင့္၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား နဲ.ျခားနားပါတယ္၊
တရား၀င္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိလြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္ကပဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္၊
စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ.၎တုိ.၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အထဲမွာ ဒီ ကုလသမဂၢ၏ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခြင့္အေရးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ စဥ္းစားရမည္၊က်ေနာ္တုိ.အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ.ေတာင္းဆုိသည့္အခါ ဤေၾကညာစာတမ္းကုိ က်ေနာ္တုိ. ရည္ညြန္းရပါလိမ္.မည္၊ ဟု သူကဆက္ေျပာပါသည္၊
က်ေနာ္တုိ.အခြင့္အေရးမ်ားရွိျပီးသာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ.အခြင့္အေရးမ်ားကုိ နအဖမွ က်ေနာ္တုိ.ေတာင္းေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့၊ က်ေနာ္တုိ.ဖိႏွိပ္ခံေနရျပီး က်ေနာ္တုိ.၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိလဲ လုယူသြားခံရတယ္၊ဒါေၾကာင့္မို.၊ သူတုိ.လုယူသြားတဲ့ က်ေနာ္တုိ.အခြင့္အေရးမ်ားကုိျပန္ေပးဖုိ. က်ေနာ္တုိ.ေတာင္းေနတာျဖစ္ပါသည္၊ ဟုသူ၏ေနာက္ဆုံးေဟာေျပာခ်က္မွာအဆုံသတ္ေျပာၾကားသြားပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနမွာ Kwarn Lake ေရးသားထားတဲ့ Chin Leader: We are the indigenous, not ethnic minorities ေဆာင္ပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ကုိကီကီနီ
ဘာသာျပန္ထားပါသည္။
Advertisements

Comments on: "" (1)

  1. i think this is completely true……..yeh i just think now connect with these indigenous and minorities…… Thank………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: