တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (မုိးမခသတင္း)
၀၀၂မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈

တိဗက္ဴပည္တၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုကို လက္နက္ဴဖင့္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းမဵားကို စိတ္ထိခုိက္ရပၝေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵားက တိဗက္ဴပည္သူတုိႚ၏ စစ္မႀန္ေသာ လိုအင္ဆႎၬကို နားေထာင္ေစလိုေဳကာင္း သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓာနာေစရ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴပီး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။
ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားက တရုတ္ဴပည္၏ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္ဴခင္းကိုလည္း ကန္ႚကၾက္ထားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရ မဟာမိတ္ တရုတ္ႎိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္၎၊ တရုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ လိုလားေသာ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးပန္းတိုင္သိုႚ ေရာက္ရႀိရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ဳကေရး၊ ကန္ႚကၾက္ဳကေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ဴမန္မာလူမႁအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားနည္းတူ သာသနေမာဠိကလည္း တသေဘာတည္း ရပ္တည္သည့္ သေဘာထင္ရႀားလာေဳကာင္း ေတၾႚႎိုင္သည္ဟု ပရိသတ္တဦးက ထင္ဴမင္ခဵက္ေပးပၝသည္။
ဴပန္ဳကားေရးဆရာေတာ္မဵားကလည္း တိဗက္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ တိဗက္ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားတိုႚထံသိုႚ မိမိတိုႚ၏ ကိုယ္ခဵင္းစာရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးပိုႚႛဳကရန္ ေဴပာဆိုပၝသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: