တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ကန္႔ကြက္မဲထည့္ဖုိ႔ ကာတြန္းမ်ား နဲ႔ေဆာ္ၾသ၊ Cartoon for Vote “No” to Junta’s Referendum
(မွတ္ခ်က္) ဤကာတြန္းမ်ားသည္ email မွတစ္ဆင့္ ဝင္လာသျဖင္႔ မည္သူမည္ဝါ ေရးဆြဲထားသည္ကုိ မသိရွိရေသးေၾကာင္း၊ ဤကာတြန္း၏ပုိင္ရွင္ကုိ သိလွ်င္ နာမည္နဲ႔တကြ ေက်းဇူတင္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: