တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

Cast the military-monopolized constitution by “NO” vote
Date May 1st, 2008
This draft constitution is drafted by some military officers and their hand-picked delegates at the so-call National Convention.
There were very small numbers of representatives from political parties allowed to attend the National Convention. The papers from Non-Burman nationalities leaders and ceasefire-groups had been eliminated several times at the National Convention.
Therefore we, New Mon State Party, urge people of Burma to cast a “NO” vote in the constitutional referendum.
Central Executive Committee

New Mon State Party
———— ——— ——— —
ရက္စြဲ – ၁/ ၅/ ၀၈
ဒီအေျခခံဥပေဒကို အမ်ိဳးသားညီလာခံထဲမွာ စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႕ သူတို႕စိတ္တိုင္းက် ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရးထားတာ။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ တကယ့္အနည္းစုဘဲ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ တင္ျပခ်က္ေတြဟာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မြန္ျပည္သူလူေတြအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကန္႕ကြက္မဲ ထည့္ၾကဖို႕ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းပါတယ္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

.replbq{width:100%} var LetterVals = { UIStrings : { __last : ‘not used’ }, StateDynamic : true, yplus_browser : false, premium_user : false, smsintl : “”, SidebarSyncActionType : “read”, SidebarSyncAuxActionType : “”, SidebarSyncUID : “40986”, SidebarSyncAuxUID : “”, getString : function(id) { var result = this.UIStrings[id]; if ( result == null ) { return “Not translated: ‘” + id + “‘”; } return result; } }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: