တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မင္းတရား(၁၀)ပါးႏွင့္အညီမအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စစ္ေခြးအုပ္စုေၾကာင့္ တုိင္ျပည္က ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိက္ေရာက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: