တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျမန္မာအစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတင္ရန္ ကုလအား ေရွေနအဖြဲ ေတာင္းဆို

ခြန္ေအာင္ျမတ္
ေမလ ၂၉ ရက္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ျဖစ္ ကုလသမဂလံုခံဳေရးေကာင္စီ အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မဆိုင္ရာ တရားရံုးသိုဲႊေျပာင္း အေရးယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွေနမ်ားေကာင္စီက ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမင့္လုိက္ျခင္းအေပၚ ယခုကဲ့သို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွေနမ်ားေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး ေအာင္ထူးက ေျပာသည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာဟာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ထဲကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္တယ္လို ေျပာလို မရေတာ့ဘူး ဘာျဖစ္လိုလဲဆိုေတာ့ ကမာသိေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္ သူလိုမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္ကို လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုးကို ဆန္က်င္ပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ထားလုိက္တဲ့ ကိစဟာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုကည္တစ္ေယာက္ထဲ သာမကပဲနဲ တျပည္လံုး မွာရွိတဲ့ လူထုတရပ္လံုးကို ထိပ္လွန္ ေျခာက္ျခားသြားေစတယ္ ဒါေကာင့္ ဒီျပစ္မဟာ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မဆုိင္ရာတရားရံုး ဥပေဒမွာ လံုး၀ အကံဳး၀င္တယ္ ဒါေကာင့္ ဒီလို အကံဳး၀င္တဲ့ ကိစကို ကုလသမဂလံုခံဳေရးေကာင္စီက ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူဖို အခ်ိန္တန္ပီ။ ဒါေကာင့္ ကုလသမဂလံုခံဳေရး ေကာင္စီမွာရွိတဲ့ အာာကို သံုးပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မဆုိင္ရာ တရားရံုးဘက္က အျပစ္ယူသင့္ပီလို က်ေနာ္တိုက အဓိက ေထာက္္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္ကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ ကုလသမဂလံုခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ တြင္ ပါရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ရခြင့္ကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခံရ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ေကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္

ဥပေဒအရ ငါးႏွစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပီးလွ်င္ လတ္ရမည္ ျဖစ္ေကာင္း ယခုလို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မဆုိင္ရာတရားရံုးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) လူသားျဖစ္မကို ဆန္က်င္က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မအပိုဒ္(၁) ပုဒ္မ ခြဲ(င) အရ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (သို) ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအေျခခံမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ လူတစ္ေယာက္ ကိုယ္ ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ဆံုးရံးျခင္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ ေရွေနအဖြဲက ေျပာသည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္အား ဒီပဲယင္းလုပ္ကံမႈႀကီးျဖစ္ပြားပီးေနာက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား သည္မွာ ငါးႏွစ္ျပည့္ပီျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္သူမ်ား အႏရာယ္မွကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူခြင့္မရွိေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွေနမ်ားေကာင္စီမွ ယေနက်ေရာက္သည့္ ဒီပဲယင္းလုပ္ကံမႈ (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန အထူးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

ကုလသမဂလံုခံဳေရးေကာင္စီက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မမျပဳလုပ္လွ်င္ ျမန္မာအစိုးရက ဥပေဒ ခ်ဳိး ေဖာက္မမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ထူးက သံုးသပ္သည္

နအဖက အခု သြားေျပာလို အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္ကို ထပ္လတ္ေပးလုိက္အံုးေတာ့ ေနာက္ ႏွစ္လ သံုးလေနကာ ျပန္ဖမ္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္ သြားအကာကြယ္ရွိမွာလဲ အဲေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုကည္ကို က်ဴးလြန္တဲ့ ကိစဟာ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မဆိုင္ရာ တရားရံုး ဥပေဒကို လံုး၀ ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ တာျဖစ္တယ္ အဲဒီလို ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္တဲ့ အေပၚမွာ ကုသလဂလံုခံဳေရးေကာင္စီရဲ အာာကို ယူပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးကိုယူမွရေတာ့မယ္ ေနာင္ကို လြတ္လုိက္ဖမ္းလုိက္ ဒါကို ျဖစ္မ ေနေအာင္ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မဆုိင္ရာ တရားရံုးအဆင့္က အေရးယူပီဆိုတဲ့ ဓားကီးကို မိုးထားဖိုလို တယ္၊ အဲဒီလိုမိုးထားပီးေတာ့ ဒီဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေတာ့မွသာလွ်င္ ေနာင္ကို ဒါမ်ဳိး ေတြ ထပ္မလုပ္ရဲေအာင္ အပီးအပိုင္ ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္မယ္လို က်ေနာ္ယူဆတယ္။”

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုကည္ သည္ ပီးခဲ့သည္ ေမလ ၂၄ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ငါးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ က်ခံခဲ့ရသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: