တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား စစ္ဗုိလ္၊စစ္သား ႏွင့္ တရားေရးတာဝန္ခံတုိ.မုဒိန္က်င့္

တန္တလန္ျမိ.နယ္၊ခ်င္းျပည္နယ္မွာ စစ္ဗုိလ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ တရားေရးအရာရွိတစ္ေယာက္ တုိ.ေပါင္းျပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား ဝုိင္းမုဒိန္းက်င့္ခဲ့တယ္ လို. ကုိနမ္ေတာင္သတင္း႒ာနမွာေရးသားပါသည္။

ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ (၂၆၈) မွ စစ္ဗုိလ္ စုိးသုိက္ေအာင္ ႏွင့္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္ ဘုန္းတုိ.ႏွစ္ေယာက္အၾကံတူေပါင္း၍ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ရွိ ငန္းခ်င္း ႏွင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ရွိ ပါးခူး ဆုိတဲ့အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွစ္ေယာက္တုိ.အား ဦးဘုန္းျမင့္တုိ.ေနအိမ္မွာ မုဒိန္က်င့္က်ဴးလြန္ခံရျပီး ၎အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္ကုိေဆးရုံမွာ အစစ္ခံျပီးေနာက္အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ မုဒိန္က်င့္ခံရတဲ့အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္အထဲမွာ တစ္ေယာက္ကလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္မွဳေၾကာင့္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္းရရွိျပီး ေဆးရုံမွာ တင္ထားရတယ္ လို.ေျပာပါသည္။

မုဒိန္မွဳကုိ က်ဴးလြန္တဲ့ စစ္ဗုိလ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ကုိ ေလာေလာဆယ္ ဖမ္းဆီးထားတယ္ ဆုိေပမဲ့ ေလ်ာေၾကးေပးခိုင္းတာက လြဲရင္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ အျပစ္စီရင္ခ်က္ခ် မည့္အလာအလာမရွိဘူး လုိ. ေဒသခံေတြအၾကာမွာ ေျပာေနၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။


Two Chin teenaged girls raped in Burma: Rapists arrested Print E-mail
News Khonumthung News
Tuesday, 17 June 2008

June 17, 2008 – In an incident which reveals the debased nature of some people in authority in Burma, a Burmese Army major and a lawyer allegedly raped two teenaged girls in Thangtlang town in Chin state, northwest Burma on June 8.

On June 8, Major Soe Thaik Aung of the Light Infantry Battalion No (268) and lawyer U Myint Phone from the township court in Thangtlang town in Chin state raped Ngun Chin (13) and. Par Ku (14) both from Thangtlang town in lawyer Myint Phone’s house at around 4 p.m. according to locals in Chin state.

After the girls were raped, they were locked up in U Myint Phone’s house.

The father of one of the rape victims is a policeman. He filed a case in the police station in Thangtlang as soon as he learnt that his daughter had been raped and locked up in the lawyer’s house.

Thangtlang police personnel rushed to the house of the lawyer and rescued the girls, a local from Thangtlang said.

A medical check up in Thangtlang hospital confirmed that the girls had been raped. U Myint Phone was arrested and is being detained in Thangtlang police station. Major Soe Thaik Aung is being detained in Hakha police station, according to a local.

One of the rape victims, who has not been identified, is hospitalized in Hakha because she was seriously injured after being sexually abused.

A political person in Hakha town on condition of anonymity told Khonumthung News that he had heard that a seriously injured girl has been hospitalized in Hakha town.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: