တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ တန္ စာတမ္း ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ

သတင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
Tuesday, 17 June 2008 22:56

ွ်မ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴ စုိင္းညြန္လြင္ အဖမ္းမခံရမီ တာ၀န္ယူ ကူညီုိက္ႏွိပ္ေပးေသာ စာမ်က္ႏွာ မ်က္ႏွာွိ UNA စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲမွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲစည္းပုံစာတမ္း ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ျပန္လည္ေတြ႔ရွိေကာင္း ရန္ကုန္မွလာေသာ သတင္းမ်ားက ဆုိပါသည္

UNA အစည္းအေ၀းတရပ္မွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အဆုိပါ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲစည္းပုံစာတမ္းကုိ SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ စုိင္းညြန္လြင္ က တာ၀န္ယူ စာစီုိက္ေပးပီး ( ၂၀၀၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈-၉ ရက္ ခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ ွ်မ္းေခါင္းေဆာင္ ၃၀ နီးပါး အဖမ္းမခံရမီ ရက္အလုိ ) UNA အဖြဲ၀င္ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္အား စာတမ္းမိတၱဴ ထုတ္ေပးလုိက္သည္ ေနာက္တစ္ေနတြင္ စုိင္းညြန္လြင္တုိအား ဖမ္းဆီးစဥ္ ကြန္ျပဴတာပါ အသိမ္းခံလုိက္ရပီး စာတမ္းအတြက္ ေထာင္ဒ အႏွစ္ ၂၀ အပါအ၀င္ အျခားစြဲခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ စုစုေပါင္း (အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရားုံး၌) ေထာင္ဒ ၈၅ ႏွစ္ခ်မွတ္၏။ ပီးေနာက္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးေထာင္သုိ ပုိေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္

UNA အဖြဲ၀င္ပုဂၢိဳလ္မွာ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲစည္းပုံစာတမ္း အသိမ္းလြန္သြားရာ ယခုလ ၁၁ ရက္ေနက်မွ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္

၂၀၀၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလက အဖမ္းခံရေသာ ွ်မ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးမွာ-

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္ ေထာင္ဒ ၁၀၆ ႏွစ္ ႏၱီးေထာင္ (အပစ္ရပ္ ွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း SSA ဥကဌ)

ခြန္ထြန္းဦး ေထာင္ဒ ၉၃ ႏွစ္ ပူတာအုိေထာင္ (၁၉၉၀ ေြးေကာက္ပြဲ ွ်မ္းျပည္အတြင္း ပထမ တႏုိင္ငံလုံး ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရပါတီ SNLD ဥက )

စုိင္းညြန္လြင္ ေထာင္ဒ ၈၅ ႏွစ္ ကေလးေထာင္ (SNLD အတြင္းေရးမွဴး)

စုိင္းလွေအာင္ ေထာင္ဒ ၇၉ ႏွစ္ ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ (SNLD ဗဟုိအလုပ္အမေဆာင္)

ဆရာ သခ်ၤာျမင့္သန္း ေထာင္ဒ ၇၉ ႏွစ္ သံတြဲေထာင္ (မ်ဳိးဆက္သစ္သွ်မ္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ ( ၂၀၀၆ ေမလ က ေထာင္တြင္းကြယ္လြန္))

ဦးထြန္းညိဳ ေထာင္ဒ ၇၉ ႏွစ္ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္

ဦးညီညီမုိး ေထာင္ဒ ၇၉ ႏွစ္ ပခုကဴေထာင္

စုိင္းမ်ဳိး၀င္းထြန္း ေထာင္ဒ ၇၉ ႏွစ္ ျမင္းခံေထာင္

စ၀္သာဦး ေထာင္ဒ ၁၂ ႏွစ္ (ျပန္လြတ္ေျမာက္ပီး)

UNA စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲကုိ ၁၉၉၀ ေြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းပူေပါင္း ၂၀၀၂ ဂ်ဴလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲစည္းခဲ့သည္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲစည္းပုံစာတမ္းတြင္ စစ္အာွင္ အစုိးရ အုပ္စုိးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး နအဖတုိ ေနစဥ္ေနတုိင္း ေအာ္ဟစ္ေနေသာ ေခတ္မီ၍ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ဖုိလမ္းမွိဟု အေလးထား ေဖာ္ျပထားသည္

၁၉၆၁ ဇြန္လ ွ်မ္းျပည္ျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ကီး တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္နယ္ေပါင္းစုံ ညီလာခံကီး ေခၚယူက်င္းပပီး ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကုိ ွ်တတန္းတူ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဖက္ဒရယ္သွ်မ္းမူပါ

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ဖြဲစည္းေပးေရး

အထက္ႏွင့္ေအာက္ တရားစီရင္ေရးလြတ္ေတာ္ကုိ တန္းတူညီမွ်ေသာ အာာေပးေရး

အထက္လတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ သာတူညီမွ် ထားွိေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ၀င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သီးသန္ဥပေဒျပဳ အာာႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္သီးသန္တရားစီရင္ခြင့္အာ ဖန္တီးေပးေရး

စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ အေ၀းေရာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္ေပါင္းအစိုးရက ဖက္ဒရယ္ ဖြဲစည္းပုံ မူကမ္း တစ္ေစာင္ ေရးဆြဲပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီသုိ ၁၉၉၆ မတ္လ က တင္ျပခဲ့ဖူးသည္ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက အတုိက္အခံအဖြဲအစည္းမ်ားက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ ဥပေဒမူကမ္းတစ္ေစာင္ ေရးဆြဲႏွင့္ပီး ျဖစ္သည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: