တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

နာဂစ္မုန္တုိင္းေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္အကာအကြယ္ရရွိေရးကုိ အာမခံရမည္ ဟု ယူအန္အက္ဖ္ပီေအ ေျပာ

ကုလသမဂၢရုံ၊နယူေယာက္ျမဳိ.၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္မွ ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ အေရးၾကီးေသာလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္က်န္ရွိေနဆဲ ဟု ဒီကေန. အလွဴဒါန္ပူးေပါင္းေတာင္းဆုိေရးတြင္ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံအဖြဲ.(ယူအန္းအက္ဖ္ပီေအ)ကထပ္ေလာင္ေျပာၾကားပါသည္။

ယူအန္အက္ဖ္ပီေအ အေနနဲ. ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား လုံျခဳံစြာ ကေလးေမြးႏုိင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးနဲ.အကာအကြယ္ရရွိေရးအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇)သန္းရွာေဖြေနသည္။၎တုိ.ေတာင္းဆုိထားေသာ အကူအညီဟာ ဆုိင္ကလုန္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ လူေပါင္း(၂၃)သန္း၏ဘဝမ်ားႏွင့္ လူအဖြဲ.အစည္းမ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၏အလွဴေငြရရွိေရးေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားထားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေႏွာ့င္အယွက္ေပးသြားေသာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေထာင္နဲ.ခ်ီေသာ ကုိယ္ဝန္းေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။တစ္လအတြင္း ကေလးစုစုေပါင္း ၄၄၀၀ ေယာက္ေမြးဖြားျပီး ၄၄၀ ေယာက္ေလာက္က ခက္ခက္ခဲခဲနဲ.ေမြးရျခင္း ႏွင့္ ၂၂၀ ေယာက္ေလာက္က အသက္လုေမြးရျခင္း (ေသဆုံးေနေသာမိခင္ဗုိက္ကေနဆြဲထုတ္ေမြးေပးျခင္း) ရွိသည္ ဟု ယူအန္အက္ဖ္ပီေအ ကခန္.မွန္းပါသည္။

ယူအန္အက္ဖ္ပီအေနနဲ. အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အေျခခံသုံးပစၥၫ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္ပုိမုိလြယ္ကူေအာင္ကေလးေမြးႏုိင္ေရးအတြက္ေထာင္နဲ.ခ်ီေသာ သီသန္.စီစဥ္ေပးထားေသာ အထုပ္လုိက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဘးသင့္ျမိဳ.နယ္မ်ားတြင္ရွိ က်န္းမာေရးဌာနေတြဆီ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။

ရပ္ေဝရြာေဒသမ်ားတြင္ ကေလးမိခင္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ေဆးခန္းငယ္မ်ားဖြင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒါက္တာဆရာဝန္ေတြကုိ စုေဆာင္းေနပါသည္၊ျပီးေတာ့၊ကေလးေမြးမည့္မိခင္မ်ားအတြက္ေဆးရုံကုိ အလြယ္တကူေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေသာအိမ္မ်ားကုိလည္ဖြင့္ထားပါသည္။

ရန္ပုံေငြဟာ မိခင္မ်ားအသက္ရွင္ႏုိင္ေရး၊အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီမကူးဆက္ေရး၊ ႏွင့္ လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မွဳကာကြယ္ေရးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနေသာ အဖြဲ.အစည္းအသီးသီးမွ ေဆးအလုပ္သားမ်ားကုိလည္ သင္တန္းပုိ.ခ်ရန္ရွိပါသည္။

ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ပ်က္စီးေနေသာ ကေလးေမြးဖြားအခန္းမ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္က်န္းမာေရး လုပ္ငံမ်ားျပန္လည္မြမ္းမံတုိးခ်ဲ.ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးလုပ္ငံေဆာင္ရြက္သူမ်ားနဲ. ပူးေပါင္းဖုိ.အစီစဥ္မ်ားလည္ ရွိသည္။

ယူအန္အက္ဖ္အေနနဲ. အျခားအဖြဲ.အစည္းမ်ားနဲ.ေပါင္းျပီး ဆုိင္ကလုန္ေၾကာင့္ ပူေဆြေသာကပရိေဒဝျဖစ္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးရန္ ႏွင့္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဘးဒုကၡၾကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္းမစြမ္းျဖစ္ေနေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္ကေလးမ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္စားမွဳႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မွဳေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ. လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။


မင္းကာန္စီ ဘာသာျပန္ထားသည္။


Press Release

Myanmar Recovery Must Ensure Women’s Health and Protection, UNFPA Says

10 July 2008

UNITED NATIONS, New York — Life-saving care for women remains a critical need as Myanmar recovers from Cyclone Nargis, UNFPA, the United Nations Population Fund, stressed today as agencies jointly asked for donor support.

UNFPA is seeking $7 million to help mothers deliver safely and meet other needs in reproductive health and women’s protection. Its proposed assistance is part of a revised United Nations funding appeal to help the 2.4 million people affected by the cyclone rebuild their lives and communities.

Tens of thousands of pregnant women have been put at risk by the storm’s disruption of health services. UNFPA estimates that each month, 4,400 women will give birth; some 440 of those will experience complications, and 220 will require Caesarean sections.

UNFPA is providing basic maternity supplies to health facilities in the affected townships and thousands of clean delivery kits designed to make home births safer. It is recruiting doctors for mobile clinics offering prenatal care in remote villages, and opening waiting homes so expectant mothers will be able to reach hospitals quickly.

The Fund is also training medical staff from various relief organizations in activities to prevent maternal deaths, HIV transmission and sexual violence.

Plans include collaborating with health partners to restore delivery rooms at damaged medical facilities and increasing reproductive health service delivery points.

Along with other agencies, UNFPA also intends to offer counselling to women experiencing distress as a result of the cyclone and is working to establish measures to prevent abuse and exploitation of women and girls made vulnerable by the catastrophe.


Contact information:

Omar Gharzeddine
Tel.: +1 (212) 297-5028
Email: gharzeddine@unfpa.org
William A. Ryan
Tel.: +66 2 288 2446
Email: ryanw@unfpa.org
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: