တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညီလာခံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၂၆၊၂၈) ရက္၊
နအဖ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: