တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

The Moon Princess, Memories of the Shan States

by Sao Sanda

Price: US$37.50 (S$52.50*)
Region: Myanmar
Format: Paperback, 309 pages
Published: 2008, Thailand, 1st Edition
ISBN: 9789749863374
SB#: 043194

About This Book

The author, daughter of the prince of Yawnghwe, one of the Shan states in Burma’s borderlands, was born in Burma and educated in Rangoon and Cambridge. She then worked as a radio commentator in Burma until the 1962 coup. She writes discursively of her life, the role and history of the Shan states and the factors, which hindered the establishment of a united and independent Burma. This is also a memoir of her father, Sao Shwe Thaike, first President of the Union of Burma who died in prison after the 1962 coup. With maps, archival photographs, an appendix on recent history of Burma, bibliography and index.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: