တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဖြဲ.စည္းတည္ေထာင္ျခင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: