တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
Etrademyanmar.com ဟာ သင္တုိ.၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိးယူမည့္ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည္ ဟုကြန္ပ်ဴတာလုံးျခဳံေရးပရုိးဂရမ္းကသတိေပး

ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ဟာ သင္တုိ.၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိခုိးယူျပီး သူမ်ား၏ကြန္ပ်ဴတာကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ.သင္တုိ.၏ကြန္ပ်ဴတာကုိအသုံ းျပဳသည္၊သုိ.မဟုတ္ သင္တုိ.၏ဆစ္စတမ္းကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္ ဟုေျပာပါသည္၊ ထုိ.အျပင္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မည့္ေဆာပ္ဝဲလ္မ်ားကုိလဲျဖန္.ေဝႏုိင္သည္၊အထူးသျဖင့္၊ျပည္တြင္းမွာအင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္
သတိျပဳၾကပ
ါ၊ ေဆာပ္ဝဲလ္လုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိဘဲနဲ.အင္တာနက္ကုိသုံးစြဲမည္ဆုိရင္ အႏၱရာယ္အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾက ာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္၊Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: