တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေနျပည္ေတာ္လည္းဘယ္ေျပးမလဲ?

မိစၦာတမန္၊သန္းေရႊေမာင္ေအး၊
ေျမေခြးေအာင္ေသာင္း၊ ထိပ္ေျပာင္သိန္းစိန္း၊
မုဒိန္းေရႊမန္၊ေက်ာ္ဆန္းဖင္က်ယ္၊
ငလဲခင္ရီ၊ႏွင့္ မ်ဳိးေတာ္ဇာတ္နီး၊
အရည္ၾကီးတုိ.၊တုိင္းဖ်က္ျပည္ျပဳိ၊

တန္ဘုိၾကီးလွ၊ျမတ္ဗုဒၶ၏၊
သုဒၶိသာသနာ၊မငဲ့ျငာဖ်က္၊
ျမတ္ဓမၼ၏၊သုဒၶိတင့္တယ္၊
ပယ္ဖ်က္ပိတ္ပင္၊တစ္ႏွင္သံဃ၊
ဗုဒၶသားေတာ္၊ေစာ္ကာသတ္ျဖတ္၊
ျမတ္သုံးျမတ္တုိ.၊ဒုိ.ကုိးကြယ္ေန၊
ျပဳေလပ်က္ေလ၊တုိင္းျပည္ဆိတ္သုဥ္၊
ရန္ကုန္မရွိဘဲ၊ေနျပည္ေတာ္လည္း၊
ဘယ္ေျပးမလဲ…….?၊

မင္းကာန္စီး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: