တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္၏ျပစ္မွဳထင္ရွားေၾကာင္းတရားစီရင္ခ်က္ကုိ အဂၤလန္ႏုိင္ငံသုိ.ေပးပုိ.မည္
(သုိ.မဟုတ္)ေျပးစရာလမ္းေပ်ာက္၊ေနစရာေျမမရွိတဲ့ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ေယာက္၏ဘဝနိဂုံ
အလာလာ

မေန.ေအာက္တုိဘာလ၂၁၇က္ေန.တြင္ထုိင္းအထက္တရားရုံကထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္အားေထာင္ဒဏ္
ႏွစ္ႏွစ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ထားတာကုိထုိင္းေရွ.ေနခ်ဳပ္ရုံမွတစ္ဆင့္အဂၤလန္ႏုိင္ငံသုိ.ထုိင္းနဲ.အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေပးပုိ.မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊ဒီလုိေပးပုိ. ျခင္းသည္ တပ္ဆင္၏ႏုိင္ငံေရးခုိလွဳံခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိအဟန္.အတား
တစ္ခုအျဖစ္သက္ေသျပႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊

တပ္ဆင္၏ႏုိင္ငံေရးခုိလွဳံခြင့္ကုိအကယ္၍ပယ္ခ်ခံရမည္ဆုိရင္သူအတြက္ေျပးစရာလမ္းေပ်ာက္၊ေနစရာေျမမရွိသည့္ဘဝ
ကုိေရာက္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္၊
ဒီလုိေျပာဆုိခ်က္သည္ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းခြ်န္းလီပုိင္က လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္ကဗ်ာ ဒိတ္စကားေျပာထားခဲ့ပါသည္၊ေနာက္ဆုံးမွာဘိန္းဘုရင္ခြန္ဇာသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းဆက္ေလွ်ာက္မည္ဆိုရင္တပ္ဆင္ တစ္ေယာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ.ေရာက္သြားႏုိင္မယ့္အလာလာရွိေနေၾကာင္းသုံးသပ္လုိက္ရပါသည္၊

Guilty verdict heads to England

The Supreme Court’s Criminal Division for Holders of Political Positions will send its verdict against former prime minister Thaksin Shinawatra to the Office of the Attorney General to forward England.

The court will send both Thai and English versions to Foreign Affairs Department of the Office of the Attorney General to forward to England as evidence against Thakin’s request for political asylum in the country.

The Nation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: