တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ႏွစ္လအတြင္း ယာဥ္ေမာင္သူမ်ားဆီမွ သိန္း၁၁၀၀ ေက်ာ္ဓါးျပတုိက္ေငြညွစ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဓါးျပပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ျဖစ္ရပ္

(ရီစရာသတင္းတစ္ခုေတာ့ဖတ္ၾကည့္ပါအုံ၊ၾကြယ္ေတာင္ၾကြယ္ရဲေသးတဲ့ ဓါးျပသူခုိးၾကီးမ်ားမွဝန္ခံခ်က္၊ဥပေဒမရွိတဲ့ႏုိင္ငံကဥ ပေဒခ်ဳိေဖာက္တယ္လုိ.စြပ္စြဲခံရသူမ်ား)

ၾသဂုတ္္၊ စက္တင္ဘာတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္မ်ားအား သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ေငြ အေရးယူ ႏုိင္ခဲ့

၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း စည္း
ကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူခဲ့ၿပီးယင္းႏွစ္လေပါင္းတြင္ဒဏ္ေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ခ်မွတ္ အေရးယူႏုိ္္င္ခဲ့ေၾကာင္း
ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ယင္းစည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ား
အေရးယူရာတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ဘီးႏွင့္ ဆုိက္ကားတုိ႔ ပါဝင္ကာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ဒဏ္ေငြ
စုစုေပါင္း သိန္း၅၂၀ေက်ာ္ခ်မွတ္ခဲ့၍ အေရးယူမႈအေနျဖင့္အမႈေပါင္း ၄၀၁၉၉မႈရွိခဲ့ကာစက္တင္ဘာလအတြင္းဒဏ္
ေငြသိန္း ၆၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ၄၉၅၃၉မႈအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ၾသဂုတ္လႏွင့္စက္တင္ဘာလတို႔၌ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္မ်ား အေရးယူမႈ အေျခအေန
မ်ားမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္း ၃၉၈၉၆၊ စက္ဘီး ၂၆၈၊ ဆုိက္ကား ၃၅စီးတို႔ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ
စုစုေပါင္းမွာ(က်ပ္) ၅၂၆၁၇၅၀၀၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္း ၄၉၁၄၁၊ စက္ဘီး ၃၈၉ ၊
ဆုိက္ကား ၆၃စီးတို႔ျဖစ္ၿပီးဒဏ္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ(က်ပ္) ၆၀၈၈၁၃၀၀တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: