တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းျပည္သူ.မဟာမိတ္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ.၏ေနာက္ဆုံးေရာက္မည့္ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲ

ထုိင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ေရးဆြဲထားေသာ၂၀၀၇ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္လက္ရွိအာဏာရျပည္သူ.အင္း
အားပါတီ(ပီပီပီ)၏ၾကိဳးပမ္းခ်က္ကုိတားျမစ္တဲ့အေနနဲ.ထုိင္းျပည္သူ.မဟာမိတ္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ကႏုိဝင္ဘာလ၂၃ရက္ေန.
တြင္ ထုိင္းလြႊတ္ေတာ္ရုံကုိဝုိင္းရံပိတ္လုိက္သည္၊

၂၀၀၇ခုႏွစ္ဥပေဒဟာလာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္မဲလိမ္မဲဝယ္မွဳစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္တပ္ဆင္ဦးေဆာင္ေသာထုိင္းရက္ထုိင္းပါတီဖ်က္
္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပါတီအဖြဲ.ဝင္မ်ားႏုိင္ငံေရးလုပ္ပုိင္ခြင္.တားျမစ္ခံရျခင္းကုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္၊ထုိ.အျပင္၊ဘုရင္စနစ္ ႏွင့္ဘုရင္၏အတုိင္ပင္ခံအမတ္မ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင္.အာဏာကုိက်ယ္ျပန္.စြာတုိးခ်ဲ.ထားပါသည္၊အကယ္၍ယင္ဥပေဒကုိအထက္ လြႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏မဲအမ်ားစုျဖင့္ျပင္ဆင္ခြင့္ရရင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ထုိင္းႏုိင္ငံျပန္လာႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပုိင္ခြင္.ပိတ္ပင္ခံထားရေသာသူ၏ပါတီဝင္မ်ားကုိႏုိင္ငံ ေရးျပန္လည္လုပ္ပုိင္ခြင္.ရျခင္း၏အက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ ယင္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိလုံးဝမျပဳလုပ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ပီေအဒီအဖြဲ.ဦးေဆာင္ျပီးဆန္.က်င္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

ထုိင္းလြႊတ္ေတာ္ရုံကုိပိေအဒီအဖြဲ.ေတြပိတ္ပင္ထားသျဖင့္လြႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္၊ေနာက္တစ္ခါ၊ ဒြန္မိန္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ယာယီအစုိးရေဂဟာစုိက္ထားေသာေနရာမွာလႊတ္ေတာ္မ်ားအစည္းအေဝးလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားေသးသည္၊ပီေအဒီအဖြဲ.ကသတင္းရလွ်င္ရခ်င္း သြားေရာက္ပိတ္ပင္လုိက္ျပန္သည္၊ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္က၊ထုိင္းစစ္ တပ္ဗဟုိဌနခ်ဳပ္မွာလႊြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအစည္းအေဝးလုပ္ရန္ၾကိဳးစားျပန္ေသာ္လည္းပီေအဒီအဖြ.ဲေတြသြားေရာက္ပိတ္ပင္ ထားျပန္သျဖင့္အစည္းအေဝးကုိခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းလုိက္ရျပန္သည္၊ပီေအဒီအဖြဲ.၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိအစုိးရလုိလာေသာအက်ၤီ အနီးအုပ္စုကေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ခဲနဲ.ေပါက္ျခင္း၊တုတ္နဲ.ရုိက္ျခင္း၊လက္နက္၊လက္ပစ္ဗုံမ်ားနဲ.တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊

ပီေအဒီဦးေဆာင္ေသာလက္ရွိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆြန္းခ်ဳိင္းေဝါင္စဝြပ္ႏွဳတ္ထြက္ေရး၊ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဆန္.က်င္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစန စ္သစ္တစ္ခုဖန္းတီးေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအရွိန္ျပင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆြန္းခ်ဳိင္းကပဲရူႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေနေသာေအပက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိတက္ေရာက္ေနပါသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္မွာပင္၊ဒီေန.ဗုဒၶဟူးေန.၊အခ်ိန္(၁)နာရီေလာက္တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကသုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္မွာျပန္လာဆင္းေရာက္မယ္လုိ.သတင္းရွရွိထားသျဖင့္ေသာင္းနဲခ်ီးေသာပီေအဒီအဖြဲ.ေတြက
သြားေရာက္ပိတ္ပင္ထားျပန္သည္၊

ထုိကဲ့သုိ.ပိတ္ပင္ထားသည္ကုိမေက်နပ္ေသာအစုိးရလုိလာသူမ်ားကဗုံနဲ.ပစ္ခဲ့ရာဆက္တုိက္ဗုံေလလုံးေပါက္ကြဲခဲ့ပါသည္၊ဒဏ္ရာရ ရရွိသူေပါင္း(၁၆)ေယာက္ရွိသြားျပီးျဖစ္ပါသည္၊သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္၏ထြက္ေပါက္အားလုံးကုိပီေအဒီအဖြဲ.မ်ားပိတ္ပင္ထားသ ျဖင့္ေလယာဥ္မ်ားပ်ံသန္းဆင္းေရာက္မွဳမ်ားကုိလည္လုံးဝရပ္စဲလုိက္ရျပီးျဖစ္ပါသည္၊ပီေအဒီအဖြဲ.အေနနဲ.ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆြန္းခ်ဳိင္း ႏွဳတ္မထြက္မခ်င္းေလဆိပ္ကေနထြက္ခြာမယ္မဟုတ္ဘူးလုိ.ေၾကညာထားပါသည္၊အစုိး၇လုိလာသူမ်ားနဲ.ေထာက္ခံသူမ်ားအ ၾကားအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မွဳမ်ားမျဖစ္ပြားရန္ထုိင္းရဲႏွင့္စစ္တပ္မ်ားကအနီးကပ္ေစာင့္ေနပါသည္၊

ထုိင္းစစ္တပ္ကဘက္မလုိက္ရပ္တည္သြားမယ္လုိ.ေျပာဆုိေနေပမဲ့အစုိးရဘက္မွာရပ္တည္ေနပါသည္၊ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ.အမ်ားစုက အစုိးရဘက္မွာလုံးဝရပ္တည္ေနဆဲပါ၊ဒါေပမဲ့၊အလတ္တန္းလူတန္းစာထုိင္းျပည္သူလူထုနဲ.ထုိင္းေလတပ္ဖြဲ.တုိ.ကပီေအဒီအဖြဲ. ကုိေထာက္ခံေနပါသည္၊ဒါေပမဲ.၊ထုိင္းစစ္တပ္နဲ.ရဲတပ္ဖြဲ.ေတြကအၾကမ္းဖက္မွဳလုပ္လာမယ့္လကၡဏာလုံးဝမေတြ.ေသးပါ၊ ေအာက္တုိဘာလ(၇)ရက္ေန.တုန္းကထုိင္းရဲေတြအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္းနင္းမွဳကုိလူႏွစ္ေယာက္ေသးဆုံးျပီး၄၀၀ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သျဖင့္ထုိင္းမိဘုရားအပါအဝင္ထုိင္းျပည္သူလူထုအမ်ားစုကလက္မခံႏုိင္တဲ့ရွတ္ခ်ေအာ္သံမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္၊

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ပီေအဒီ၏ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲဟာစစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းမွဳလုံးဝျပဳလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ထုိင္းစစ္တပ္ဦးစီး
ခ်ဳပ္အႏုေဖါင္းေဖာစိဒါကထပ္တလဲလဲကတိေပးေနျခင္း၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကလဲလုံးဝႏွဳတ္ထြက္မယ္မဟုတ္ဘူးလုိ.တင္းတင္မာ
မာေျပာဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္အေနအထားခဲယဥ္းလွျပီးေနာက္ဆုံးေရာက္မည္.ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲသာျဖစ္
ႏုိင္ပါေတာ့သည္၊

ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးသြားမည့္.သူမ်ား ဒီဖုန္းနံပါတ္ကုိစုံစမ္းေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္၊

AOT also has provided a hotline number for inquiries: 02-1321882 and 02-1321888. However, an AOT official said the lines soon became jammed.

For THAI flight information, the following number 02-3561111 has been provided.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: