တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖေယာင္တုိင္ကစတဲ့မီး၊ေမာ္လျမဳိင္ေစ်းၾကီးအားလုံးနီးပါးေလာင္ကြ်မ္းေလာ?

(ဓါတ္ပုံမ်ားသည္ Civilian Journalist အရပ္သားသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္မွေပးပုိ.သည္)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: