တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရွမ္းျပည္လူ.အခြင့္အေရးမွဂုဏ္ျပဳလႊာ(သုိ.မဟုတ္)ျမန္မာဘေလာက္ဂါမ်ားအတြက္အားသစ္မာန္သစ္စနစ္တစ္ခု

ရွမ္းျပည္လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.အားတုိင္းရင္းသားအသံအဖြဲ.မွအထူးပင္ေက်းဇူတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ဤဂုဏ္ျပဳလႊာ
ကိုတုိင္းရင္း သားအသံဝုိင္ေတာ္သူဝုိင္ေတ ာ္သားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ပါသည္၊


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: