တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိ သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံဆက္လက္က်င္းပေနဆဲ

Kaowao Newsgroup ဂ်ာႏၷဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိ သတၲမအၾကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကုိ လြန္ခဲ့ေသာဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္(ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ)၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ရာ ယေန႕ ၅ ရက္ေျမာက္ဆက္လက္ က်င္းပေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္ခန္႕ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္ဟု ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုိင္ေ႐ႊသိန္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

the 7th Congress of NMSP

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားစဥ္

ဖြင့္ပြဲစတင္သည့္ေန႔တြင္ ဗဟုိ၊ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ဌာန၊တပ္စခန္းအသီးသီး႐ွိ ပါတီဝင္အားလုံး၏ကုိယ္စား ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၁-ဦး၊ အရန္ပါတီကုိယ္စားလွယ္-၂၀-ဦးတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ ခ်မွတ္၍ ပါတီတခုလုံးရွိ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ လ်ွဳိ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း စစ္အစုိးရမွက်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ဆုိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရး၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားရပ္တည္မွဳ အေနအထားတုိ႔ကုိ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သဘာပတိႀကီး၏ မြန္ဘာသာျဖင့္ႁမြက္ႀကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ မိမိတုိ႕ပါတီအႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ အခက္ခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္တုိးတက္ေသာအျမင္ကုိ ေပါင္းစပ္အေျခခံ၍ ပါတီကုိတည္ေဆာက္ထားျပီး လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုိင္တီနည္းပညာ တုိးတက္သည့္ဤေခတ္တြင္ မိမိလူမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကမာၻ႕အေန အထားမ်ားအရ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္လာေနရေၾကာင္း၊ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းကုိ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရမွလက္မခံႏုိင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အလားအလာအလြန္နည္းေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရက ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိက်င္းပမည္ဟုဆုိေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကုိ ၁၉၉၀ မွာ မဲအႏုိင္ရထားတဲ႔ ပါတီေတြႏွင့္ မညိွႏွဳိင္းလ်ွင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအင္းအားစုေတြ လက္မခံႏုိင္ဟုဆုိေၾကာင္း၊ ၄င္းကိစၥနဲ႕ဆက္စပ္ျပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္လ်ွင္ မိမိတပ္ကုိအစုိးရ၏ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမွဳေအာက္မွာ ထားရွိရန္ ေလသံေပးေနေၾကာင္း၊ ယၡဳ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစျပီးျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတုိ႕၏ လွဳပ္႐ွားမွဳေတြကုိ အေလးအနက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအတြင္း အခ်ဳိ႔ပါတီဝင္တုိ႕က ပါတီရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကုိ မသိက်ဳိးကြ်ံျပဳကာ မိမိစိတ္ဆႏၵအလုိကုိ လုိက္ျပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲကိစၥအေပၚ အာ႐ုံအေလးအနက္ အလြန္ထားေနေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရခ်ေပးသည့္ လမ္းအတုိင္း လုိက္လုပ္ေနသည့္ အျမင္ကုိပယ္ဖ်က္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚသုံးသပ္ျပီး အကူအညီေပးသြားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ႐ွာေဖြေနေၾကာင္း၊ မိမိအမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္မွဳ ပုိမုိတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း သြားေရးနဲ႔ မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖြဲ႔ Mon Affair Union မြန္လူထုအဖြဲ႔အစည္း တရပ္လုံးတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္သြားၾကလ်ွင္ ၾကီးမားသည့္အင္အားထုၾကီးတရပ္ ေပၚထြက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း၊ နိဂုံးအေနျဖင့္ ယၡဳလုိ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း(သုိ႔)ဒီမုိကေရစီလူ႔အခြင္႔အေရး ေခတ္ၾကီးမွာ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ပန္းတုိင္ကုိခ်ီတက္သြားႏုိင္ေရးမွာ (၁)ပါတီဦးေဆာင္မွဳ (၂)ခုိင္မာသည့္အင္အား (၃)ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံေဒသ (၄)ျပည္သူမ်ားေထာက္ခံမွဳ (ဝါ)ညီညြတ္ေသာတပ္ေပါင္းစုတုိ႔႐ွိရပါမယ္။ ဒီလမ္းစဥ္အတုိင္းခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ႐ုပ္လုံးေဖၚႏုိင္ယင္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးအေနနဲ႔ ကုိယ္ကံၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ကုိ မလြဲမေသြရ႐ွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၈ တြင္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦး (၁၉၄၈ – ၅၈) ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၾကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ကာ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးအျဖင့္ရပ္တည္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ မြန္ျပည္သူတပ္ဦးဗဟုီေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ေ႐ႊက်င္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ဓမၼေနတို႕က ျပန္႔ႀကဲေနေသာအင္းအားမ်ားကိုျပန္လည္စုဖြဲ႕ကါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္း၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို ယေန႕တိုင္ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ပါတီဗဟုိညီလာခံကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျပီး ယၡဳအႀကိမ္သည္ (၇)ႀကိမ္ျပည့္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

the 7th Congress of NMSP
ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လွၽက္႐ွိေသာပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: