တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

jynfaxmifpk wkdif;&if;om;vlrsdK;rsm; ‘Drdkua&pD tzGJ@csKyf (vGwfajrmufe,fajr)

U.N.L.D (L.A)

UNITED NATIONALITIES LEAGUE FOR DEMOCRACY

Your browser may not support display of this image.(LIBERATED AREA)

စာအမွတ္ – ၀၁/ထ/၂၀၀၉။

ရက္စဲြ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၀၉။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔သည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ သည့္ (၆၁)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဂၤလာအခါသမယေန႔ ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခြ်းမ်ားစြာကို အရင္းအႏွီးျပဳ ၍ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း စသည့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔သည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေပးအယူျပဳ လုပ္ၾကၿပီး၊ သီးျခားစီတည္ရွိၾကေသာ ဗမာျပည္မနယ္ေျမ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ တန္းေဒသ နယ္ေျမမ်ားသည္ တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတည္ေထာင္ သြားရန္ ပင္္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အင္အားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို အမိအရ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း၍ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့ဲၾကသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ျပ႒ာန္းမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးပင္္ ျဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံမူအေပၚ ေသြဖယ္အားနည္းသြားရာမွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာ၌ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးျခင္းျပႆနာရပ္ႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္ ပါတီဂိုဏ္းဂဏ ျပင္းထန္လြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေလာင္ကြ်မ္းရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထုိသို႔ ျပည္တြင္းစစ္မီး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေတာက္ေလာင္သြားရာမွ စစ္တပ္အခန္းက႑ ေပၚေပါက္လာၿပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အရသာ ထိေတြ႔ရသျဖင့္ အာဏာငမ္းငမ္းတက္ေနသည္မက လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကိုစြဲကိုင္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို အမ်ဳိးျဖဳတ္လိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာစစ္အုပ္စုက ဖက္ဒရယ္သည္ ခဲြထြက္ျခင္း တုိင္းျပည္ၿဖိဳခဲြျခင္းျဖစ္သည္ ဟုအေၾကာင္းျပကာ ျပည္သူ႔အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုထံမွ အာဏာကို ဓါးျပတုိက္ရယူျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ထိတုိင္ (၄၇) ႏွစ္ကာလပတ္လံုး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူတရပ္လုံးသည္ လြတ္လပ္ ေရးအရသာကို လုံး၀မခံစားရဘဲ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္တို႔ ဖိႏွိပ္ကြ်န္ျပဳထားျခင္းခံရသျဖင့္ တုိင္းတပါးသား၏ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စု ကြ်န္ဘဝသို႔ လုံးလုံးက် ေရာက္သြားကာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဟူသမွ် လံုးဝဆိတ္သုဥ္းသြားျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေန ေရးဘဝသည္လည္း အတိဒုကၡ ခံစားေနရျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထုိမွ်မက နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႕စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြၿပီး ျပည္သူ လူထု၏ဆႏၵကို ဓါးျပတုိက္ရယူအတည္ျပဳျပ႒ာန္းကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပည္သူ႔တရပ္လံုးအေပၚ ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ကြ်န္ျပဳရန္ အတင္းဒရြတ္တုိက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံမူအတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝ ေျပာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၆၁)ႏွစ္ေျမာက္က်ေရာက္ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဂၤလာေန႔ရက္ျမတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအားလံုးတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားတာဝန္တရပ္အေနျဖင့္ ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြျဖစ္ေသာ ျပည္သူ တရပ္လံုးအေပၚဆက္လက္ကြ်န္ျပဳမည့္ နအဖ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ရလဒ္မ်ားကို အၿပီးအျပတ္ တိုက္ဖ်က္ရင္း စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္သည္အထိ တက္ညီလက္ညီ ဆက္လက္၍ တုိက္ပဲြဝင္သြားရန္ သံဓိဌာန္ခ်မွတ္ၾကပါစို႔ဟု UNLD (LA) အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

၂ဝဝ၉ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔။ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)

UNLD (LA)

ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ ဝ၈၅-၂၅၂၅၄၉၆

ဦးမေခၚခြန္ဆာ ဝ၈၃-၃၂၃၄၇၁၆

ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ဝ၈၁-ဝ၂၉၆၁ဝဝ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: