တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသား အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္

Thu 22 Jan 2009, လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္လည္း မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ေသာကာလဟု ဆိုရေပမည္။ ဤကာလတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားတိုက္ပဲြဝင္ေနၾကသည့္ မြန္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ခံရမည္ေလာ၊ သို႕တည္း မဟုတ္ ေရွ႔ဆက္ၿပီး မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ေလာ ဒြိဟေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ မြန္ျပည္သူတို႕အၾကား ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ကာလပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိစစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အဆက္ဆက္ဆိုသလို ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ၿပီးမွ အာဏာကို ယူထားျခင္းျဖစ္ေလရာ အာဏာကို လက္လႊတ္လိုမည္ဆိုပါက ႀကီးမားေသာအျပစ္ကုိ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္ဆိုသည့္ သံသယျဖင့္ အာဏာကို မျဖစ္မေနထိမ္းသိမ္းရမည့္သေဘာကို ဆိုက္ေရာက္ေနေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးၿပီး ႁပျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိပဲ မိမိတို႕အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားေနခဲ့သည္။

စစ္အုပ္စုသည္ တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ၾကာ အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဆိုပါက ကမၻာ့အလယ္တြင္ မတင့္တယ္သျဖင့္ အရပ္သားပုံစံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္အလို႕ငွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တခုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနေပသည္။

ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစိုးရမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ႁပထားသည့္ ၄င္း၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေပၚ တည္မီွမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္တပ္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္¾ပိင္ရန္ မလိုအပ္ပဲ လြတ္ေတာ္ထုိင္ခုံ (၂၅%) ကို ရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။ တက္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရကို ေနာက္မွႂကဳိးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းတို႕သည္ မြန္လူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႕ လိုလားေတာင့္တေသာ ”ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” အခြင့္အေရးကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အာဏာရရွိလာမည့္ စစ္အစိုးရသည္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ”မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ” ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အထူးသတျပဳ အထူးဂရုစိုက္ရမည့္ ကာလတခုျဖစ္ေပသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး မြန္ဒီမိုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဆိုပါက စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပုံႏွင့္တကြ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆိုးရွည္ေရးကို အားေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ အယူ အဆျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ေရးကို ျငင္းပယ္ေပသည္။

ထိုမြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး (၂) ရပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ပါက စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕လက္သပ္ေမြးထားသည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုခုအား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ခိုင္းမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ပိုၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ကိစၥတရပ္ကား အကယ္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆိုမည္ဆိုပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား ဖ်က္သိမ္းမည့္သေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမွ မြန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တရပ္ကို တည္ေထာင္ကာ မြန္လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတို႕အၾကား ေသြးထြက္သံယိုမႈ ျဖစ္ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖန္တီးႏိုင္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား စစ္အစိုးရမွ ေသြးထိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ညီၫႊတ္ေရးပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ ေငြႏွင့္အာဏာကို မက္ေမာသည့္ မြန္အခ်ဳိ႔ကိုလည္း ၄င္းတို႕စည္း ႐ုံးထားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတို႕အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ လႈပ္ ရွားေနၾကသည့္ မြန္မ်ဳိးခ်စ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခု ၂၀၀၉ – ၂၀၁၀ ကာလတြင္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းကို မည္သူကၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။ မည္သူက စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဖာက္ျပန္မည္ ဆိုသည့္ကိစၥရပ္တို႕အား ေစာင့္ၾကည့္ေနရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: