တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျမန္မာျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကုိ ေလ့လာေသာ္(၆)

ဗညားဟံသာ(တပည့္)

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၉

“မတရားေသာအသင္း ။ ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္အသင္းေတြလဲ? ဗညာဟံသာ ေရးသည္။

ျမန္မာျပည္မွထုတ္ေဝေသာသတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအမ်ားစုက စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႕က်င္ေသာ “အသင္း” မ်ားကုိ “မတရားအသင္း” ဟု ေဝါဟာရ တပ္ဆင္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ ေရးသားေျပာဆုိ ထုတ္လႊင့္ေနခဲ့ၾကသည္ မွာၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ကာလစာနယ္ဇင္းသတင္းေလာကကုိ သုံးသပ္ၾကပါစုိ႕။

ျမက္ခင္းသစ္မဂၢဇင္းမွအစ ယခုတုိင္ေအာင္ အင္တာနက္မွ ထုတ္ျပန္ေရးသားေသာ သာကီႏြယ္၊ လ်ွပ္တျပက္ စေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ စာနယ္ဇင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စာနယ္ဇင္း၏ တာဝန္ဝတၲရား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထိပါးေစာ္ကားလာသည့္အေလ်ွာက္ ဤေဆာင္းပါးမ်ဳိးကုိ ေရးသားတုန္႔ ျပန္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေခတ္သစ္စာနယ္ဇင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာနယ္ဇင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္။


“မတရား” ေသာ ဟူသည့္ေဝါဟာရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအနက္အဓိပၸါယ္ကုိလည္း ပြင့္လင္း႐ုိးသားစြာ တရားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္္ညီ စြာ ေရးသားရန္၊ အစမ္းသပ္ခံ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးလာသည္။ ၎အျပင္ ျမန္မာစာကုိ စာက် ေပက် မေရးသားႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္အေၿခခံ၊ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ခံ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕စိန္ေခၚ ရေပမည္။ ဤအခ်က္လက္မ်ားကုိ ထိထိမိမိ ဂဃနဏေရးသားရန္ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ဒီမုိကေရစီေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကေလာင္မ်ားျဖင့္ အစားထုိး တုိက္ပြဲဝင္ရန္ တျခားေခတ္ သစ္ စာနယ္ဇင္းဆရာႀကီးမ်ားကုိလည္း ထပ္မံဖိတ္ေခၚေတာင္းဆုိပါသည္။ အမွားအယြင္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝ ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ စာနယ္ဇင္းအသုိင္းအဝုိင္းက ဆရာႀကီးလူထုစိန္ဝင္းႏွင့္ဆရာႀကီး ဦးဝင္တင္ကဲ့သုိ႕ သတၲိႏွင့္ အသိတရား ေပါင္းစပ္ၿပီး တုန္႕ျပန္ေရးသားၾကရန္ တာဝန္ယူၾကပါစုိ႕။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္သည္ အထက္တန္းက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးေခတ္မွ(၁၉၄၈-၁၉၆၂)ေအာက္တန္းက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေခတ္(၁၉၆၂-၂၀၀၈)တုိင္ေအာင္ စာနယ္ဇင္းဆရာႀကီးမ်ားက တုိင္းျပည္၏ အမွားႏွင့္အမွန္၊ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးေတြ ကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးေလွ်ာ္ညီစြာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ ယၡဳကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေခတ္တြင္လည္း စာနယ္ဇင္း အသစ္မ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာအသစ္မ်ားက စစ္အစုိးရစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလာရန္ အပတ္တ ကုတ္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိၾကသည္။ သုိ႕ျဖင့္အားေလ်ာ္စြာ “မတရားအသင္း” ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သုံးစြဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ႀကီးထြားလာေစရန္ႏွင့္ အျမင္မၾကည္မႈ ပုိမုိေပါက္ပြားလာေစရန္ ေရးသားေျပာဆုိမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအသိ တရားႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး အယူအဆျဖင့္ အစားထုိးၿပီး ေရးသားထုတ္ေဝရန္ ပထမဦးစြာ တုိက္တြန္းပါရေစ။

အမွန္စင္စစ္ “မတရားအသင္း” သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စာေပယဥ္ ေက်းမႈ အသင္းမ်ားမဟုတ္ေခ်။ နဝတ တျဖစ္လဲ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ေခၚ ယူခြင့္ႏွင့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းခြင့္ မျပဳပဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အာဏာဆက္လက္သိမ္းယူထားျခင္းသည္ အျမင့္မားဆုံး ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း “မတရားအသင္း” ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သတ္မွတ္ရေပမည္။
စစ္အစုိးရ(နအဖ)က ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ မိမိတုိ႕အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစုိးရလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိကုိ အားၿပိဳင္ေသာ၊ အတုိက္ခံျပဳေသာ၊ ဆန္႕က်င္တိုက္ခုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ(ပုဒ္မအသစ္-အက္ဥပေဒအသစ္)စကၠဴဥပေဒတုိ႔ကုိ ေရးသားသတ္မွတ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ သည္။

ျပည္တြင္းရိွ နုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ကို(၁၉၉၈)အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒအညီ မွတ္ပုံတင္၍ တရားဝင္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္(၁၉၉၈)ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုကို ဟုိအေၾကာင္းျပ၊ ဒီအေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ မတရားေသာ၊ မွ်တမူမရိွပဲဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ႕သည္။ ဤအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ပကတို႔ကို အျဖစ္အတုိင္း၊ အရွိကုိအရိွတုိင္း၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္သတင္းေလာကႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ‘’လယ္ျပင္ကြင္းရွိဆင္ ေကာင္ႀကီးပမာ” သိနားလည္ေတြျမင္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။ သို႕အေလွ်ာက္ ျပည္တြင္းရွိ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေခတ္ သစ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး မတရားေသာအသင္း ဆုိေသာေဝါဟာရ ကို စစ္အာဏာရွင္စိတ္ၾကိဳက္ ေရးသားပုတ္ခတ္ေနျခင္းသည္ သတင္းနင္႕စာနယ္ဇင္း ဂုဏ္သိကၡာကိုိထိပါးေစပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ နုိင္ငံေရးအတုိက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိေရးသားရာတြင္ အမ်ား အားျဖင္႕ သတင္းပုိ႕ေရးသားသူနာမည္မပါေခ်။ နာမည္မပါသည့္အျပင္ ကိုးကားမႈ၊ ေထာက္ျပမူ၊သက္ေသယူမႈ၊ အမ်ား အားျဖင့္ မတိက်၊ မထိေရာက္ေပ။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ စာနယ္စာဇင္းေလာကအမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႕ ထမင္းအုိးစားမကြဲ ေရးအတြက္ အမွားကုိမျပင္ပဲ(စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ )ကျပင္ဆင္သည့္အတုိင္း ေရးသားထုတ္ျပန္ေနသည္ ကို မၾကာခဏေတြေနရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ေအာက္တန္းၾကသည့္ အဆင့္မမီအရည္အခ်င္းမ်ားမျပည့္ဝေသာ စာနယ္စာဇင္းမ်ားကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဆက္လက္ဖတ္႐ူနားေထာင္မိလွ်င္ နုိင္ငံေရးအသိတရားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ား မွဳိင္းအတုိက္ခံေနရၿပီး ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကုိ ေႏွာင့္ေနးေစပါသည္။ စာနယ္ဇင္းဟူသည္ အမွားကုိရဲရဲရင့္ရင့္ ေဝဖန္ႏုိင္ရမည္။ အမွန္တရားကုိက်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ရပ္တည္ေပးရမည္။ ဤအေျခခံက်င့္ဝတ္ကို ခ်ဴိးေဖာက္လ်ွင္ ‘’အိ္မ္ေစာင့္ေခြး” စာနယ္ဇင္းသာျဖစ္ေပမည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေခတ္သစ္(ဒီမုိကေရစီေခတ္) နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား၊ စာနယ္ သမားမ်ားသည္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္အႂကြင္းမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အႂကြင္းမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေစေရးႏွင့္အၾကြင္းမဲ့ စစ္အဏာရွင္စနစ္ကိုအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းၿပီး ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ေအးခ်မ္းသာယာ ေသာျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ႐ုန္းကန္လာခဲ့ၾကသည္။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးေအာင္ျမင္ ေရးအတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္လွ်က္တျပက္၊ သာကီႏြယ္စေသာ ‘’အိမ္ေစာင့္ေခြးပမာ”စာနယ္စာဇင္းသမားမ်ား မက်ဴး လြန္ၾကရန္တာဝန္ရွိသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တ႕ုိေခတ္သစ္(၂၁)ရာစု ကမၻာတလႊား အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေရးအတြက္ စာနယ္ဇင္းသည္ ကမၻာ၏စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းျပည္သည္ စတုတၴမ႑ိဳင္မွေက်ာ္လြားၿပီး ကမၻာ့ရြာတခု၏ စာတုထၴမဏၰိဳင္ (အေျချမစ္ေဒါင္တုိင္)အျဖစ္ BBC, CNN,AFP စေသာ ကမၻာတခုလုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခတ္သစ္မီဒီယာေလာကတြင္ စာနယ္စာဇင္း၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ အသက္ေသြးေၾကာပမာအေရးပါသည္။ ၄င္းအျပင္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ ဖတ္ယူ မွတ္သားထားေသာ ကမၻာအဆင့္အတန္းမီွ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ ပါတီကုိကုိယ္စားမျပဳ၊ အစိုးရကုိ ေျမွာက္ပင့္ေရးသား ရန္သာမဟုတ္၊ နုိင္ငံသားႏွင့္ တိုင္းျပည္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္၊ သတင္းျမန္ ဆိုသကဲ့သို႔ အသိေပး သည္၊ ပညာေပးသည္၊ အေတြးအျမင္ဖလွယ္ၾကသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ပ္တုိ႔ေခတ္မီဒီယာေလာကတြင္ လူငယ္မ်ားအသိ တရား တုိးတက္ထြန္းကားလာၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ကုိ တာဝန္ယူလာၾကသည္။ ဤေကာင္း က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ စာနယ္ဇင္းမ်ား တာဝန္သိသိ၊ အသိတရားရိွရွိ ေရးသားၾကရန္၊ ေလးစားစြာ၊ ရုိးသားစြာအၾကံျပဳပါသည္။

ျမန္မာျပည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္စာနယ္ဇင္းေလာကသည္ ဖဆပလ ေခတ္ သတင္းေလာကကဲ့သုိ႔ အေရးပါအရာေရာက္သည္။ ျပည္ပအေျခစုိက္ သတင္းေလာကမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ဤအေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ စာနယ္ဇင္းသမားပီသစြာ က်င့္ဝတ္တရားမ်ားကိုေလးစားေရးသာလ်ွင္ ကြ်န္ပ္တို႔ ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိလက္ေတြ႕က်က်ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။

မတရားေသာအသင္းေဝါဟာရကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ေခတ္သစ္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား အသိတရားမေခါင္းပါးေစေအာင္၊ အမွန္တရားကုိ မွိဳင္းတိုက္မခံရေလေအာင္ စာနယ္သမားမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိ သည္။ စာနယ္သမားမ်ားသည္ လခစားရန္သာမဟုတ္၊ တုိင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားနင့္ နိုင္ငံသားတုိ႔၏ အသိ တရား တုိးတက္ထြန္းကားေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ တတ္စြမ္းသ၍ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ဓနရွင္ၾကီးျဖစ္ရန္ စာနယ္ ဇင္းသမားတို႕၏ မူလ ရည္႐ြယ္ခ်က္မဟုတ္ေပ။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္တြင္ အစုိးရမေပၚေပါက္ေသး၊သုိ႔မဟုတ္ စစ္အဏာရွင္(နအဖ)သည္အစုိးရမဟုတ္၊ ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိ၊ ၄င္းျပဳထားေသာဥပေဒသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွ က်ဆင္းလာသည္မဟုတ္၊ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း နဝတ၊ နအဖ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားေသာ ဟုိဥပေဒ၊ ဒီအက္ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမူမရွိ၊ နိုင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အက်ိဳးမျပဳေခ်။ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ မူလရပုိင္ခြင့္ကင္းမဲ့ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ဘယ္ဥပေဒမွမတရားေခ်။ ထုိေၾကာင့္ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စာနယ္ဇင္းဆရာႀကီးမ်ား “ယုိသူမရွက္ျမင္သူရွက္” စကားပုံကုိေထာက္႐ွဳပါ။ ယၡဳတြင္ ျမင္သူေတြ႐ွက္တတ္ သည့္အတြက္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ေရးသားအၾကံျပဳပါသည္။

ဆရာႀကီးေအာင္ျမင္႕ထြန္း(ဘီဘီစီ)ႏွင့္ ဆရာၾကီးလူထုဦးစိန္ဝင္းကို ဂုဏ္ျပဳယင္းဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂါရဝျပဳအပ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: