တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
khrg09f2 http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=11714951&access_key=key-1pp0eynpuz6s9xaaz1v8&page=1&version=1&viewMode=

ကရင္လူမ်ဳိးစုေတြႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိဗမာစစ္အစုိးရကစနစ္တက်သတ္ျဖတ္ေန

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: