တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အုိဘာမားသမၼတျဖစ္လာျပီးေနာက္တရုတ္၊ကုိးရီယားႏွင့္အီးရန္တုိ.ကအေမရိကန္ကုိျခိမ္းေျခာက္မွဳပုိမုိလုပ္လာ၊

တရုတ္ကအေမရိကန္အစုိးရအားေဒၚလာသန္းေပါင္းသန္းတစ္ရာေခ်းေပးထားတာကုိျပန္မရႏုိင္သလုိလုိသိကၡာခ်ေျပာလာျခင္း
ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေရပုိင္းနက္မွာရွိတဲ့အေမရိကန္စစ္သေဘၤာေတြကုိအေႏွာင့္အယွက္ေပးလာျခင္း၊ေျမာက္ကုိးရီယားကျဂဳိဟ္တု
ႏွင့္ပိတ္ပင္ထားေသာလက္နက္မ်ားပုိမုိစမ္းသပ္မွဳျပဳလုပ္လာျခင္း၊အီရန္ကစစ္ေရးအရျခိမ္းေျခာက္မွဳမရွိေသာ္လည္းစကားတင္း
တင္းမာမာေျပာျပီး အေမရိကန္ကုိစိန္ေခၚေနျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္၊

Embedded video from CNN Video

ႏွစ္၂၀၁၀တြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပဳိကြဲမယ္လုိ.ရုရွားပညာရွင္တစ္ေယာက္ကလြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလတုန္းကနိမိတ္
ဖတ္ေဟာခဲ့ပါသည္၊အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္းအလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းတစ္ေန.ျပီးတစ္ေန.တုိးပြားလာေနျပီးစီးပြားေရးဒဏ္အရုိက္
ခံေနရပါသည္၊အေမရိကန္ျပဳိကြဲရင္တရုတ္အတြက္ဒီမုိကေရစီစနစ္အင္းအားေလ်ာ့လာႏုိင္ျပီးကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျပန္လည္ထြန္း
ကားလာႏုိင္မယ္လုိ.တြက္ဆႏုိင္ပါသည္၊အနည္းဆုံးေတာ့အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္တရုတ္ၾသဇာတိကၠမၾကီးထြားလာႏုိင္မယ္လုိ.
သုံးသပ္ရပါသည္၊ တရုတ္အစုိးရကအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္းစီးပြားေရးအရတုိးခ်ဲ့မွဳမ်ားျပဳလုပ္လာေနသည္၊

Embedded video from CNN Video

ေျမာက္ကုိးရီယားအတြက္ေတာ့၊အေမရိကန္အစုိးရေၾကာင့္၎တုိ.လုပ္ခ်င္တဲ့ဟာကုိအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတာၾကာလွပါျပီ
၊ေျမာက္ကုိးရီီယားအထီးအက်န္ျဖစ္ေအာင္၊ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ.မွဳမ်ားပုိမုိလုပ္လာေအာင္အေမရိကန္ကေရွ.ေဆာင္
ျပီးလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ.သတ္မွတ္ထားပါသည္၊ဒါေၾကာင့္၊အေမရိကန္ျပဳိကြဲျခင္းကုိလုိလာေနတဲ့ႏုိင္ငံအထဲမွာကုိးရီယားက
အပါအဝင္ျဖစ္ေနတယ္၊အထူးသျဖင့္၊ေျမာက္ကုိးရီယားက ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ထုတ္လုပ္စမ္းသပ္မွဳနဲ.ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အစုိးရနဲ.မၾကာခဏျပႆနာတက္သျဖင့္နာမည္ဆုိးတံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတပ္ခံရျပီးႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာမ်က္ႏွာ ပ်က္၊နာမည္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္၊ကုိယ့္တုိင္းျပည္တုိးတက္မွဳအတြက္အနဲငယ္သာလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္၊

အီးရန္ႏုိင္ငံကေတာ့၊ အေမရိကန္ဟာ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ မဟာရန္သူၾကီးလုိ.ျမင္ထားပါသည္၊အေျခခံကေတာ့ ဘာသာေရးေၾကာင့္ပါ၊ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအကြဲအျပဲျဖစ္ေအာင္၊မြတ္စလင္ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္လာေအာင္ အေမရိကန္ကဖန္းတီးေနတယ္လုိ.ယုံၾကည္ ထားပါသည္၊ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားကုိအေမရိကန္ကဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျပီး သူတုိ.၏ေန.တုိင္ေနထုိင္မွဳဘဝ၊ဘာသာေရး၊ယဥ္းေက်းမွဳေတြကုိဖ်က္စီးျပီးအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ယဥ္းေက်းမွဳေတြကုိ
တင္သြင္းေနတယ္လုိ.ေျပာေနပါတယ္၊ျပီးေတာ့၊အီးရန္ကေအစၥေရလ္ကုိအာရပ္ေျမပုံထဲကေနေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္
မယ္လုိ.ခဏခဏျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္က ေအစၥေရလ္ကုိ စစ္ေရးေတာင္းတင္းလာေအာင္စစ္ ေရးအေထာက္အကူျပဳလက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမွဳရရွိေအာင္သံတမန္ေရးရာမွာအကူအညီမ်ား
ေပးေနတာကုိအီးရန္အ တြက္လုံးဝေဒါပြားစရာအခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ေနပါသည္၊

စကားမစပ္ေျပာရအုံးမယ္၊အင္းအားၾကီးႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာဗမာစစ္အစုိးရကအကြက္
ေကာင္းရွာျပီးအာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္သူတုိ.အေပၚစီးပြားေရးအရပိတ္ပင္ျပီးသံတမန္ေရးအရအျမဲေဝဖန္
ရွဳတ္ခ်မွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာအေမရိကန္ကုိမလုိလာတဲ့ႏုိင္ငံအထဲမွာဗမာစစ္အစုိးရကပါဝင္လာသည္၊တရုတ္နဲ.အ
ေပးအယူလုပ္သလုိလုိ၊ကုိးရီယားနဲ.စစ္ေရးနည္းပညာမ်ားဖလွယ္သလုိလုိ၊ရုရွားနဲ.လည္းစစ္ေရးနည္းပညာမ်ားအ
ခ်ိန္မေရြးဝယ္ယူႏုိင္ျပီးရုရွားကေနာက္ကြယ္ကေနအာကာအကြယ္ေပးေနသလုိလုိလုပ္ျပီးႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္
ေသာအာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ဆင္းေရးလုပ္ေနပါတယ္၊အင္းအား
ၾကီးႏုိင္ငံမ်ားကသူတုိ.ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္အျမဲတမ္းစဥ္းစားျပီးစစ္ေရး။ႏုိင္ငံေရးႏွင့္နည္းပညာေရး
ရာမ်ားတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာစစ္အစုိးရက ကုိယ့္ျပည္သူလူထုကုိဘယ္လုိဆက္လက္ဖိႏွိပ္ရမလဲ? ကုိယ့္အာဏာတည္ျမဲေရးႏွင့္ေကာင္းစားေရးအတြက္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ?စတဲ့အခ်က္မ်ားေတြကလြဲရင္တုိင္းျပည္
တုိးတက္မွဳအတြက္ဘာမွစိတ္မဝင္စားပါ၊

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေနာက္ဆုံးအေနနဲ. အေကာင္ၾကီးမားေသာဆင္တစ္ေကာင္ကုိအပ္အေခ်ာင္းမ်ားစြာျဖင့္ထုိးသတ္ေသာ္လည္းလြယ္လြ ယ္ေလးနဲ.မေသႏုိင္ပါဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကုိဗမာစစ္အစုိးရအတြက္စဥ္းစားစရာအခ်က္တစ္ခ်က္ပါ၊အေမရိကန္အစုိးရကုိ ဝုိင္းထုိး ႏွက္တဲ့ႏုိင္ငံမ်ားဟာ အသံက်ယ္ျပီး ထုိးႏွက္ႏုိင္စြမ္းအားနဲတဲ့လက္သီးမ်ားျဖင့္ထုိးႏွက္ေနပါသည္၊ ထုိ.ထုိးႏွက္ႏုိင္စြမ္းအားနဲ
ေသာႏုိင္ငံမ်ားကုိအားကုိးျပီးကုိယ့္ၾကီးပြားေရးအတြက္အိပ္မက္ကမၻာထဲမွာမူလဲေနေသာဗမာစစ္အစုိးရအေနနဲ.အခ်ိန္မေႏွာင္း ခင္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိေမွ်ာ္ကုိး၍ျပည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားလက္ခံႏုိင္တဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ ရင္ေကာင္းေပစြ၊

အေမရိကန္အတြက္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွကုိဘက္စဥ္းစားေသာ္၊ လက္ရွိသမၼတအုိးဘာမားသည္ အေမရိကန္သမုိင္းမွာပထမဦးဆုံးလူမည္သမၼတျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပဳိကြဲေရးလုိလာေသာႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြား ေရးကပ္ဆုိက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကုိအခြင့္ေကာင္းယူျပီးသမၼတကုိလုပ္ၾကံလုိက္ရင္အေမရိကန္မွာလူျဖဴလူမည္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာႏုိင္ သည္၊ဤအေရးၾကီးေနေသာအခ်ိန္မွာအကယ္၍အသားအေရာင္ခြဲျခားေသာစစ္ပြားျပန္ျဖစ္ရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကျပဳိကြဲေကာ င္းျပဳိကြဲပါလိမၼည္၊1991ခုႏွစ္ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲခင္မွာဆုိဗီယက္ျပဳိကြဲလိမၼည္လုိ.နိမိတ္ဖတ္ေျပာခဲ့တဲ့လူေတြအထဲဲမွာ
အေမရိကန္သမၼတ ရုိနဲလ္ရဲဂဲင္းလည္းတစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္၊

မင္းကာန္စီသုံးသပ္းထားပါသည္၊


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: