တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကုိယ့္ေသြးကုိယ့္မေသာက္ၾကပါနဲ. လူသားတုိ.ေရ

ကရင္အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ေနျခင္း၊မြန္ႏွင့္ဗမာစစ္တပ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ေကအန္ယူကုိဝုိင္တုိက္ေနျခင္း၊တုိင္းရင္းသားမ်ားေသြးကြဲ သထက္ကြဲေအာင္စစ္အစုိးရကဖန္းတီးေနျခင္း၊စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္.ကရပ္ပါ၊စစ္အစုိးရကုိဝုိင္းတုိက္ရမည့္အစားကုိယ့္ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ေနျခင္းဟာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါသည္၊ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ပါ၊စစ္အစုိးရကုိဝုိ င္းတိုက္ရမည့္အခ်ိန္ပါ၊ေခါင္းေအးေအးထားျပီးစဥ္းစားၾကပါ၊ ကုိယ့္ေသြးကုိယ့္ျပန္ေသာက္ေနတဲ့လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြအသိရွိၾကပါ၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: