တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

သုိ႔

အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB

အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ NCGUB ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ့ကဲ့သို႔ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ (MPU)သည္လည္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို MP ကြန္ကရက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုရာမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ လူထုတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနက္တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔က စစ္အစိုးရအႏၱရာယ္မ်ားကိုေရွာင္တိမ္းရင္း ထိုင္းျမန္မာနယ္ စပ္တြင္ ေရာက္ရွိၾကျပီး စစ္အစိုးရကိို ုျဖဳတ္ခ်၍ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ လူ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာတဦးႏွင့္တဦး အခ်ိန္အခါ အေျခ အေနခ်င္း မတူေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ အားလံုးဆႏၵတူညီမႈရွိၾကသည္။ မိသားစုတို႔၏ စားဝတ္ေန ေရး ပညာေရးအတြက္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ အၾကာၾကီးမေနႏိုင္ပဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသို႔ သြားေရာက္ရသကဲ့ သို႔ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္သူလညး္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ရံုးစိုက္ထားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊့ အျခားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႕ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိေန၍ အခ်င္းခ်င္း စည္လုံးၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၾကသည္။

MPUသည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ NCUB၏ ေဒါင့္တိုင္တတိုင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ NCUB ၏ ႏိုင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အျပင္ NCGUB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါ သည္။ MP မ်ားသည္ ညီၫြတ္မႈကို အစဥ္အျမဲရွိေနေစလုိ၍ MPS မ်ား၏ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္) က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကြန္ ဂယက္တြင္ NCGUBႏွင့္ တိုင္းရင္း သားတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ Credential Challenge ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္၃၃ ဦးအနက္၂၂ ဦးတက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးထေျမာက္္ျပီး ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ေသာ္လညး္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း မတက္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ MPမ်ားညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္ကို (ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္) အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဗ လင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပရျပန္သည္ MPU အဖြဲ႔က CC ကိစၥကို အတည္ျပဳရန္ တင္ျပေသာအခါ CC ကိစၥေဆာင္ ရြက္ လွ်င္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း၊ ဦးဗိုလ္လွတင့္NCGUB မွ အနားယူမည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ MPS မ်ားညီညြတ္ေရးကို ေရွး ရႈျပီး ယင္း ကြန္ကရက္တြင္ CC ကိစၥရပ္ဆိုင္းထားရသည္။

ႏွစ္၂၀အတြင္း စစ္အစိုးရကို တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈတခုမွ် မယ္မယ္ ရရမရွိဟု MPU ၏အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ ျပထားသည္။ သို႔ေၾကာင့္ NCGUB မွ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ Road Map တစ္ခုေရးဆြဲပါသည္။ ယင္း Road Map Transition Plan သည္ အနဖ လက္ခံမည္ မဟုတ္၍လည္းေကာင္း NLD ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခား ေသာတုိက္ပြဲစဥ္မဟုတ္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနေသာ ေၾကာင့္ MPU ကလက္မခံလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ MPU က ညီညြတ္မႈကုိေရွးရႈ၍ ဂ်ာကာတာအစည္း အေဝးသုိ႔ ဦးတယ္ဒီဘူးူရီႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တုိ႔က တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

NCGUB မွေရးဆြဲေသာ RM (Transition Plan) ကုိ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္တေယာက္က ေရးဆြဲေပးသည္ဟု အမ်ားကဆိုသည္။ ယင္း RM ကိုအတည္ျပဳႏိုင္ေရး အမ်ားေထာက္ခံမႈရရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံသို႕ လာေရာက္တင္ျပေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အမ်ားစုက လက္မခံၾကေပ။ NCGUB က မိမိတို႔ ေရး ဆြဲခဲ့ေသာ RM သည္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းမွ်ကုန္က်သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ မည္၍မည္မွ်တိတိက်က် ကုန္သည္ကိို NCGUB ၏ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကး႐ွင္းတမ္းကို MPU အဖြဲ႕သို႔ ပို႔ေပးျခင္း မ႐ွိွ၍ MPU က မသိ႐ွိပဲ ေနသည္္။ သို႔ျဖင့္၍ RM ကို အမ်ားကလက္ခံႏိုင္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ နယ္စပ္မွ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ေေပါင္း ၇ ဖဲြ႕တိတိ ဂ်ကာတာသို႕ေခၚယူ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

NCGUB က MPU ကုိ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္လုိက္သည္မွာ ရန္ပုံေငြကုန္သြားသည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကးျဖတ္ ေတာက္လုိက္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ယခုအခါတြင္ MPU ရုံးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ ခက္ ခဲသြားေစမည္။ MPU အဖြဲ႔ဝင္မ်ာသည္ အမတ္မ်ားျဖစ္ၾက ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိ တုိ႕တတ္အားသ၍ တုိက္ပြဲဝင္လုိေန ၾကသည္၊ သုိ႔မွသာ မိမိတုိ႔အား မဲေပးထားေသာ ျပည္သူ႔အေပၚတြင္ တာဝန္ ေက်ရာက်မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ NCGUB က ႏုိင္ငံျခား ဒုိနာမ်ားထံမွ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရ စီတုိက္ပြဲဝင္လုိေသာ အမတ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လုိပဲ နားလည္းထားသည္။ MPU သို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ (တစ္ေသာင္း)မွ် ခြဲေပးလွ်င္ ေခြ်ေခြ်တာတာႏွင့္ MPU က ခရီးဆက္ ႏိုင္ပါ သည္။

ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ဇူလုိင္လမွစ၍ MPU သုိ႔ ကူညီေနက်ေငြေၾကး မေပးပဲေနသည္။ NCGUB အဖြဲ႔ ဝင္အမတ္ မ်ားကုိသာ တစ္ဦးလ်င္ လစာ ေဒၚလာ ၄၅၀ (ဘတ္တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္) ေပး ကမ္းထားသည္။ ဇြန္လတြင္ ဦးဘုိလွတင့္က MPU ရုံးသုိ႔လာၿပီး ေရွ႔လက်လ်င္ လစာျဖတ္ရ မည့္အေၾကာင္းကုိ Donor ထံမွ ေငြေလၽွာ့ရလုိ႔ျဖစ္ သည္။ နယ္စပ္ရွိ MP အခ်ဳိ႕ရပ္တည္ေနႏုိင္ရန္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရဦးမည္။ ယေန႕ေအာက္တုိဘာ လဆန္းအထိ NCGUB မွ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရရွိပဲေနသည္။ ေငြျဖတ္သည့္ကိစၥကုိ ဦးဘုိလွတင့္က ေျပာၿပီးေနာက္ ခြန္မားကုိးဘန္းက တစ္ျခားမွ ၀င္ေငြမရွိေသာ MP တခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္႐ွိ ၀န္းႀကီးမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံၿပီး ကူညီရမည္ဟုဆိုသည္။

အျခားဖြဲ႔စည္းမွ ေငြမရရွိေသာျပည္သူကုိယ္စာလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ ကြ်ႏုိပ္္ႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ MPU ရုံးတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္အား ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ သီးသန္႔ေနထို္င္ေသာ ကၽြႏု္ပ္အားတစ္လလ်င္ ဘတ္ ၄၀၀၀ ေပးရန္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔ သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္က်မွ NCGUB ထံမွ လစာေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀မွ ၄၅၀ ေလွ်ာ့ရသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔္အားေပးရန္ ဦးထြန္း၀င္းႏွင့္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔ မေပးလို၍ အစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု ဦးခြန္မာရ္ကိုဘန္းက ဆိုသည္ ။ MPU ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္သည့္ ကာလၾကားတြင္ ဦးဝင္းလွဳိင္မွ ဘတ္ ၁၀၀၀၀၊ ဦးေက်ာ္သြင္ (ေနာ္ေဝး) ဘတ္ ၂၁၀၀၀၊ ဦးဘုိေသာင္းမွ (၁၅၀၀)၊ ကုိးရီးယား NLD မွ ဘတ္ ၇၀၀၀၊ ဂ်ပန္ NLD မွ ယန္း ၆၀၀၀၀ မၽွႏွင့္ လည္ပတ္ေနရသည္။ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ဦးခြန္မာရ္ကို္ဘန္းမွ ဘတ္ေငြ(၂၀၀၀)၊ ေဒၚစန္းစန္းထံမွ ဘတ္ ၃၀၀၀ ကြ်ႏု္ပ္ အကူအညီ ရခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း NCGUB ႏွင့္ MPU တို႔၏ တုိက္ပြဲစဥ္မွန္သမ်ွတုိ႔္မွာ ေအာင္ပြဲမည္မ်ွရၾက၍ ကြဲကြဲျပားျပား ရွင္းျပပါဆုိလ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ ရွင္းျပ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စတုတၴအႀကိမ္ ေျမာက္ အုိင္ယာလန္ ဒက္ပလင္ၿမ့ဳိ၌ က်င္းပေသာကြန္ဂရက္မွ MPU ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ NCGUB အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊့ MPU အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ပြဲစဥ္တစ္ခုမ်ွ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု ဆုိထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္လ်င္ NCGUB အဖြဲ႔ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ MPU ပုဂၢဳိလ္မ်ား တစ္ဦးဦးက စစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ႏုိင္ေလာက္သည့္ ထူးထူးျခားျခား တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္သူမရိွေၾကာင္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရျပဳတ္က်သည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္လိုလွ်င္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ အေျခခံထား ေသာ MPU အဖြဲ႕ႏွင့္ NCGUB အဖြဲ႕တုိ႕ရွိရန္လုိအပ္ေနသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕႐ွိေနလွ်င္ MPU အဖြဲ႕လည္္း႐ွိေနသင့္သည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းျဖစ္ေသာ Statement မွ် ထုတ္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရႏွင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ CC ICCႏွင့္အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးႏွင့္တုိင္းရင္းသား့တုိးခ်ဲ႕့ေရးကုိMPUကႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသည္။(၈.၀၉.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အရ C.C ကို ကုလသမဂၢတုိ႔ တင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚတြင္ အေမရိကန္ အမႈ၀ါဒ ေျပာင္းလဲအေၾကာင့္ ခက္ခဲမ်ားစြာ ရွိႏုိ္င္သည္ ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ သမၼတေဂ်ာ့ဘုတ္လက္ထက္တြင္ မတင္ျဖစ္သည္မွာ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံေနၾကသျဖင့္ ရာသီဥတုေကာင္းကို မမီျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ အမတ္အားလံုးသည္ သူပုန္အျဖင့္ ေၾကျငာခံထားရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ စစ္အစုိးရ၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ MPU အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ အႏၲရာယ္အတူတူ ပင္ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမတ္မ်ားအတူတူျဖစ္ပါလ်က္ NCGUB က Donor မ်ားထံမွ ေငြမ်ားကုိ ၿမိန္ရည္ယွွက္ရည္ စား ေသာက္ ေနၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MPs အဖြဲ႔မ်ား ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ ရွိေနသည္မွာ လူအမ်ားက ဟာသလုပ္ေနၾကၿပီး၊ ရန္သူက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိေနေပမည္။ (NCGUB) သည္ မိမိအား မေထာက္ခံသူမ်ားကို ပထား၍ မိမိအား ေေထာက္ခံေသာ သူမ်ားကုိသာ ပံ့ပိုး ကူညီလွ်င္ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး အုပ္စုအဖြဲ႕ နအဖ အုပ္စု နွင့္ အတူတူ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ကို သတိထား သင့္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္တြင္ ေငြေၾကးခြဲေ၀မူ မွ်တမႈမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ၍ ရန္သူထံ ခုိ၀င္သူ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပဳိကြဲသြားေသာ အဖြဲ႕မ်ား လည္းရွိသည္။ ေ႐ွးလမ်ားတြင္ NLD(LA) အဖြဲ႕မွ ေငြေၾကး မကူညီလွ်င္ MPU သည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရိတ္ခါျပတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ NCGUB က ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မြန္လူထုထံမွ မဲရယူ ထားသျဖင့္ မြန္လူထုအတြက္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ နယစပ္္သို့ လာ၍ တုိက္ပြဲ ဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျကာင္းေျကာင္းေျကာင့္ RFA-BBC မွ အသံစဥ္အားျဖင့္ တုိက္ပြဲမဝင္ႏုိင္ ေသာ္လည္း မြန္ဒီမုိးကေရစီအဖြဲ႔ LA ဖြဲ႕ Statement မွ်ေလာက္ ထုတ္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည္။ စစ္အစုိးရျပဳတ္ က်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရေရး၊ နည္းပရိယာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေခတ္ျပဳိင္ ၀က္ဆုိက္ဒ္ေပၚတြင္ ေဆာင္းပါးေရးးသားၿပီးတုိက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္း ပါးမ်ားမွာ

(၁) မြန္လူမ်ဳိးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊

(၂) ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

(၃) စစ္အစုိးရကုိယွဥ္ၿပဳိင္တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း၊

(၄) ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊

(၅) ဒုတိယပင္လုံ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)၊

(၆) ႏုိင္ငံေရးသမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊက်ည္ဆံေငြက်ည္ဆံ

(၇) ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကုိင္းရတယ္

(၈) စစ္အစုိးရသံအမတ္အား ကုလသမဂၢမွဖယ္ရွားရန္ စိန္ေခၚျခင္း၊

(၉) ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ျဖတ္သန္းမႈ၊

(၁၀) ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔မွ မြန္လူထု၏လႈပ္ေဆာ္သံ၊

(၁၁) ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာသံအမတ္ ဖယ္႐ွားေရး CC ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီလား၊

(၁၂) ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊

(၁၃) ကုိယ့္ေနရာႏွင့္ကုိ တုိက္ပြဲဝင္ၾကပါ၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရကုိရရမည္၊

(၁၄) စစ္အစုိးရအား ေထာက္ခံေနေသာ တရုတ္တုိ႔ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္သြားရန္၊

မွတ္ခ်က္။ ။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားဖက္ရႈလုိပါက ေပးပုိ႔ရန္ရွိသည္။ ( နုိင္ေသာင္းရွိန္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: