တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ပ်က္၍ပ်က္၍သာေနေသာကြ်ႏ္ုပ္တုိ.၏ေရွးျဖစ္စဥ္
ဗုိလ္မွဴးဘရွင္ေရသားသည္၊
လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရတက္မလာခင္ကတည္းကဗမာအစုိးရအဆက္ဆက္ျဖင့္ဖ်က္စီးခံခဲ့ရေသာသမုိင္ဝင္အေထာက္အထားမ်ား
အေၾကာင္းကုိဗုိလ္မွဴးဘရွင္ေရသားတင္ျပထားပါသည္၊ ၁၉၆၈ခုႏွစ္တုန္ကဆန္းေအာင္ကေလာင္နာမည္ျဖင့္ဤစာအုပ္ကုိေရ သားထားျခင္းျဖစ္သည္။
Col Ba ShinBS0004 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22001539&access_key=key-2fzoi2ut7xtt42fhp9qu&page=1&version=1&viewMode=list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: