တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မိန္းမယူရင္ငါးက်ပ္၊
မၾကန္ေရသားသည္၊

မိန္းမယူရင္ငါးက်ပ္လူခြန္ေကာက္ခဲ့ေသာအဂၤလိပ္ေၾကာင့္ေမာင္လူေထြးဒုကၡေရာက္ခဲ့ပုံ၊လူပ်ဳိၾကီးလုပ္ေတာ့မလုိလုိ၊မိန္းမယူေတာ့
မလိုလုိ စိတ္မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာေမာင္လူေထြးခံျပင္းပုံအေၾကာင္းကုိေရသားတင္ျပထားပါသည္၊အခုေခတ္လည္း ျပည္ပမွာအလုပ္သူမ်ားအခြန္၊လူခြန္၊စစ္တပ္အခြန္စေသာအခြန္မ်ားကုိေကာက္ခံေနေသာတရားမဝင္ဗမာစစ္အစုိးရကုိအဂၤလိပ္ ေခတ္တုန္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာသမုိင္းႏွင့္သိပ္မျခားလွ၊တစ္မူတည္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သမုိင္းကေျပာျပေနသည္၊

Ma Kyan, Mk0020 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22002268&access_key=key-101y4bfcnx1wgmo4tiix&page=1&version=1&viewMode=list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: