တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

မူယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇာဝတ္မွဳခင္းဆုိင္ရာကုလသမဂၢရုံခ်ဳပ္၏၂၀၀၉ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍တုိင္းရင္းသားအသံ၏သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

အစီရင္ခံစာကုိဘယ္သူထုတ္ေဝသလဲ?


ဤအစီရင္ခံစာသည္ Global Programme ကေရးသားသည္၊ယင္အဖြဲ.ကေရသားျပီး မူယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇာဝတ္မွဳခင္းဆုိင္ရာကုလသမဂၢရုံခ်ဳပ္နာမည္ခံ၍ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္၊သုိ.ေသာ္
္၊UNODCအေနနဲ.သူတုိ.တရားဝင္တည္ျဖတ္ထားတာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊ကုိ Disclaimer အျဖစ္ထည့္သြင္းေရသားထားသည္၊


Global Smart Programme ဆုိတာဘာလဲ?September 9, 2008, Bangkok, Mr.Kittipong Kittiyarak, Permanent Secretary – Ministry of Justice, and Mr. Antonio Maria Costa, Executive Director UNODC, presided over the launching ceremony of Global SMART Programme in Thailand. Since the threatening of synthetic drug, in particular amphetamine-type stimulants (ATS), i.e., methamphetamine and ecstasy, has been one of the most significant drug problems worldwide in recent years, with the estimated of the abuse exceeding over those heroin and cocaine combined. As a response on this alarming issue, the United Nations Office and Drugs and Crime (UNODC) has developed the Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends Programme (SMART) as the countermeasure. The programme will enhance the capacity of Member countries and authorities in priority regions to generate, manage, analyse, report and use synthetic drug information to design effective policy and programme interventions.

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ မူယစ္ေဆးဝါဆုိင္ရာသတင္းအရင္းအျမစ္ကုိဘယ္သူဆီကေနတရားဝင္ရရွိေနသလဲ?

အထက္ပါလူလိမ္ေတြႏွင့္မူယစ္ေဆးဝါကုိတုိက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့သူေတြနဲ.ေပါင္းျပီးမွ ထုတ္တဲ့သတင္းအရင္းအျမစ္ကုိ ကုိယ့္အျပစ္ကုိဖုံကြယ္ျပီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေပၚသြားပုံခ်တာဟာအထူးအဆန္းမဟုတ္သလုိအစီရင္ခံစာကလ ည္းမွန္ကန္မွဳမရွိႏုိင္ပါ၊မူယစ္ေဆးဝါကုိအေၾကာင္းျပျပီးလူမ်ဳိးစုစစ္ပြဲအတြက္ဗမာစစ္အစုိးရကအေမရိကန္အစုိးရကုိခ်ဥ္းကပ္ေန တဲ့အေၾကာင္းကုိ သွ်မ္းသတင္းဌာနမွာေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ ဤအစီရင္ခံစာကုိတိက်မွန္ကန္မွဳမရွိတဲ့အျပင္ႏုိင္ ငံေရးအတြက္အသုံးခ်ၾကိယာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

2009 Patterns and Trends http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23418624&access_key=key-1gy24f6bf2uitkfxrapt&page=1&version=1&viewMode=list


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: