တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ပၪၥမအႀကိမ္ မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရက္စြဲ – ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၉

မြန္လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႕ –

မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (Mon Affairs Union – MAU)မွ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (5th Conference on Mon National Affairs)ကို ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႕မွ (၂၉)ရက္ေန႕အထိ (၃)ရက္တုိင္တုိင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို လြတ္ေျမာက္ေဒသတေနရာ၌ က်င္းပရာ ေဒသ(၄)ေဒသ (ျပည္တြင္း၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား)မွ မြန္ကိုယ္စားလွယ္ (၈၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို လြန္ခဲ့သည့္(၂)ႏွစ္ခန္႕က စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ေရးရာဌာန(၅)ဌာနျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္တရားမွ်တေရး၊ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိး သားရံပုံေငြေရးရာ ဌာနမ်ားကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသည္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတရပ္ျဖစ္ကာ မြန္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ေရးရာဌာနေအာက္႐ွိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႏီွးေႏွာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီးတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေအာက္ပါစာတမ္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

(က) မြန္လူထုမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရး

(ခ) မြန္မ်ဳိးဆက္မ်ား မပေပ်ာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး

(ဂ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အျမင္သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္

(ဃ) မြန္လူထုတရပ္လုံးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္အဖဲြ႕အစည္းေပၚေပါက္ေရး စသည့္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ ၾကေပသည္။ ထိုစာတမ္းမ်ားအေပၚ တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မြန္တမ်ဳိးသားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တင္ျပေဝဖန္၊ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (တတိယမူၾကမ္း)ကိုလည္း ဆက္လက္ေထာက္ျပေဝဖန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လိုအပ္ သည့္အေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ကာ ထိုမူၾကမ္းအား ထပ္မံ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ထုိ႕အျပင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခု ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီးတြင္ ေနာက္ထပ္ (၂)ႏွစ္တာ မြန္အမ်ဳိးသားေရးမ်ားကို ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပထားခဲ့သည့္ေရးရာကိစၥမ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို ေကာ္မီတီအဖဲြ႕ဝင္ အသစ္အား အဖြဲ႕ဝင္ (၃၃)ဦးျဖင့္ ထပ္မံ ဖဲြ႕စည္းလိုက္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႕

လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎တို႕ေရးဆဲြ၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပဲြအား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနေပသည္။ ထိုေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား သက္ဆိုး႐ွည္ေစၿပီး မြန္လူထုမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မ်ားကိုလည္း အာမခံ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သုံးသပ္ၾကပါသည္။

အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္း ထမ္းေဆာင္သည့္အခါမယ္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေန႐ုံမွ်ႏွင့့္မၿပီး။ မိမိတို႕၏အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မရမခ်င္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမွာ ဆက္လက္ၿပီး ႐ွိေနမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မြန္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕အၾကား တိုင္ပင္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားတို႕၏ အႀကီးမားဆုံး လူထုအစည္းအေဝးပဲြတရပ္ျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးကို က်င္းပႏိုင္ရန္ အဖက္ဖက္ကေန ႀကဳိးပမ္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေရးရာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ရန္ – ႏုိင္ကေဆာ့မြန္ ၀၈၁၃၆၅၉၁၄၀ (ထုိင္းႏုိင္ငံ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: