တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

(က) ႏုိင္ငံေရး
ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ား

အတုိက္အခံတုိ.၏အေရးနိမ္.ခ်က္မ်ား၊

၁။ျပည္တြင္းအတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားအင္းအားဆုတ္ယုတ္လာျပီးျပည္သူလူထုအျမင္ကြဲျပားမွဳမ်ားလာ၊
၂။စစ္အစုိးရ၏၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကုိေထာက္ခံတဲ့တတိယႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားႏွင့္ဆင္တူႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားေပၚ
ေပါက္လာ၊
၃။ေရြးေကာက္ပြဲ၏စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ္လည္းစစ္အစုိးရ၏၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကုိေထာက္ခံေသာမ
ဆလေခတ္ကတည္းကတည္ေထာင္ထားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္တတိယအင္းအားစု၊ဆင္တူႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားစည္းရုံး
လွဳပ္ရွားခြင့္ရရွိေနခ်ိန္တြင္ စစ္အစုိးရကုိမေထာက္ခံတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားက ႏွစ္လမ္းႏွစ္မွတ္တုိင္ေလာက္ေတာင္လမ္း ေလွ်ာက္ရင္ သတိေပးခံေနရတဲ့အေျခအေနမွာရွိေန၊
၄။စစ္အစုိးရ၏၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိလက္မခံဘူး၊၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါစသည့္မူမ်ား ကုိခ်မွတ္ထားေသာအဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီအဲန္အဲလ္ဒီကုိ ေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ေပးလွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ.စဥ္းစားေပးမယ္ဆုိတဲ့ေစ်းေလ်ာ့ႏုိင္ငံေရးမူေၾကာင့္ယခုအခ်ိန္ အထိျပတ္သားတဲ့ရပ္တည္ခ်က္မရွိေသး၊ျပည္သူလူမ်ားအားလည္းအျမင္ရွဳပ္ေထြးေစသည္၊
၅။စစ္အစုိးရေမြးထုတ္ထားတဲ့လူမွဳအဖြဲ.အစည္းကုိႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ.အသြင္းကူးေျပာင္းရန္လမ္းစလွမ္းေန၊
၆။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ဂယက္ရုိက္ခတ္မွဳေၾကာင့္လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားလည္းအျမင္ကြဲ၊ကခ်င္လြ တ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ားႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ျပီးေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ျပင္ဆင္ေန၊
၇။လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္လာေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊

အားသာခ်က္မ်ား
၁။ျပည္သူလူထုမ်ားႏုိင္ငံေရးအသိႏုိးၾကားေနဆဲ၊အင္တာနက္ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မွဳေၾကာင့္ျပည္တြင္းျပည္ပအျဖစ္အပ်က္မ်ား ကုိအခ်ိန္မီသိရွိႏုိင္စြမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊သတင္းပ်ံ.ႏွံ.မွဳျမန္ဆန္းျခင္း၊
၂။တတိယအင္းအားစုလုိ.ေခၚတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္းအားမ်ားတြင္လွဳပ္ရွားေနေသာႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ေျပာမွသိ၊ထိမွနာ ၊သာမွေန၊ေသမွခင္ဆုိ.တဲ့လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင့္စစ္အစုိးရကုိအခ်ိန္မေရြးဒုကၡေပးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္၊စစ္အစုိးရကုိ ေနာက္ကေနေစာက္ကန္မဲ့သစၥာေဖာက္သမားမ်ားႏွင့္မနက္စားႏွင့္ညစားေပါင္းစားတတ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္အတုိက္အခံကုိ အႏၱရာယ္ျပဳတာထက္စစ္အစုိးရကိုသာအႏၱရာယ္ျပဳမယ့္အလာအလာရွိေန၊
၃။စစ္အစုိးရေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေၾကာင္းကုိသိလ်က္နဲ.ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ျပီေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္စစ္အစုိးရကုိမေထာက္ခံ တဲ့အင္းအားစုမ်ားသည္ လူထုအတြက္အက်ဳိးရွိေန၊
၄။စစ္တပ္သည္ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ျခင္းကုိမၾကဳိက္ေသာထိပ္တန္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိေနသျဖင့္စစ္ အစုိးရအတြက္ျခိမ္ေျခာက္မွဳအင္းအားတစ္ရပ္ရွိေန၊
၅။၁၉၉၀ အႏုိင္ရတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအတြက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳမျပဳိကြဲေရးဆိုတဲ့အေရး ၃ ပါးကုိမေအာင္ျမင္၊

ျပည္ပႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ား

အေရးနိမ္.ခ်က္မ်ား၊
၁။ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးမဝင္ေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားရာကေနအထင္အျမင္လြဲမွဳမ်ားေပၚေပါက္လာ၊
၂။ယူဒီပီေခၚ ညီညြတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကျပည္ပမွာေရြးေကာက္ပြဲကုိေထာက္ခံတဲ့အင္းအားစုမ်ားလုိက္စည္းရုံးေန၊
၃။ျပည္ပအတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားကလက္ေတြ.ထက္လက္စမ္းမ်ား၊ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊အေျပာမ်ား၊မီဒီယာမ်ားျဖင့္
လွဳပ္ရွားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ခ်မွတ္ထားေသာေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ား၊ေအာင္ျမင္မွဳနည္းပါး၊
၄။အခြင့္အေရးသမားမ်ားလုိ.သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာႏုိင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚေပါက္လာျပီး ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွာေနရာရလာျခင္း၊ရစရာရွိရင္မ်က္ႏွာျပျပီးခ်စရာရွိရင္အသံတိတ္ႏွဳတ္ပိတ္မ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္း၊
ဘာသာေရးကုိအလြဲသုံးစားလုပ္ျပီးႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတက္လာျခင္း၊
၅။ျပည္ပညြန္.ေပါင္းအစုိးရအမည္ခံအန္စီဂ်ီယူဘီတုိ.က လွဳပ္ရွားမွဳတိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၊ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအင္းအားႏွင့္စစ္အင္းအား ေပါင္းစည္းထားတယ္လုိ.ေအာ္ေနတဲ့အန္စီယူဘီကစစ္အစုိး၇ကုိယ္စားလွယ္ကုိကုလသမဂၢမွာတရားဝင္စိန္ေခၚမွဳအေရးနိမ္.
ျပီးေနာက္လွဳပ္စရာမရွိျဖစ္ေန၊

အားသာခ်က္မ်ား

၁။ျပည္ပမွာေနထုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ၏မရုိသားမွဳမ်ားကုိသိရွိနာလည္ထားျခင္း၊
၂။လြတ္လပ္ေသာအျမင္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခြင့္မ်ားရရွိျခင္း၊
၃။ကမၻာပတ္ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအစုိး၇မ်ားကုိစည္းရုံးခြင့္ရရွိျခင္း၊
၄။တကယ္လုပ္တဲ့လူမ်ားအတြက္တကယ္အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိျခင္း၊
၅။မီဒီယာတုိက္ပြဲေအာင္ျမင္မွဳရရွိျခင္း၊ကမၻာအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
၆။ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ႏုိင္ငံတကာဇာတ္ခုံေပၚေရာက္ေအာင္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ကုလသမဂၢ၊အေမရိကန္အစုိးရတုိ.၏အေလ
ေပးေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

(ခ) စစ္ေရး

ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္၊ေစာင့္ေမွ်ာ္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: