တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု၏ဒီဇင္ဘာလသတင္းစဥ္

Bul No.05 – Dec 2009 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=24684831&access_key=key-tlmkufb66cgcm3vwio6&page=1&version=1&viewMode=tile

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: