တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

P.O. Box (101), Mae sod, Tak. 63110, Tel / Fax (+ 66) 55 536 757, Email: ndfburma@hotmail.com. Blog: ndfburma.bolgspot.com

Armhwyfrawmfom;rsm; rdbjynfolrsm;buf &yfwnf&ef trsKd;om;Drdkua&pDwyfaygif;pk r’w . yef=um;v$m

1962 ckESpfrSpI ,ae@ txd ppftm%m&SifvufatmufwGif jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk;onf EdkifiHa&;/ pD;yGm;a&;/

vlr_a&;/ ynma&;/ usef;rma&;/ ,Ofaus;r_ tppt&m&mwdk@wGif edrfhyg;usqif;+yD; vufwqkyfpm ppftm%m&Sifrsm;. cs,fvS,fr_

‘%ftrsKd;rsKd;udk cg;oD;pGmcHae=u&ygonf? ppftm%m&Sifrsm;zefwD;aom qdk;&Gm;onfh ab;’kuQ’%fudk wyfrawmfom; tm;vHk;

wdkif;&if;om; jynfolw&yfvHk;ESifhtwl cg;pnf;cHae=u&ygonf?

vGwfvyfa&;zcif AdkvfcsKyfatmifqef; wnfaxmifcJhaom Armhwyfrawmfonf wdkif;&if;om;jynfolwdk@. tm;udk;

,Hk=unfr_udktjynfht0&&SdcJh+yD; ordkif;tpOftvmwifhw,fpGmjzifh *k%foduQm}uD;rm;aom wyfrawmf w&yf jzpfcJhonf? odk@aomf

ppftm%m&Siftqufquf.vufatmufwGif xdkwyfrawmfonf tjypfrJhwdkif;&if;om;jynfolrsm;/ ausmif;om;vli,frsm; ESifh

&[ef;oHCmrsm;udk owfjzwfacsr_ef;jcif;rsm; usL;vGefcJhonf? vufwqkyfpm ppftm%m&Sifwdk@onf wdkif;&if;om;jynfol vlxk. ajr,mtdk;tdrf pnf;pdrfwdk@udk odrf;,l=u+yD; EdkifiH.b¿mudk udk,fusKd;twGuf toHk;csum jrefrmjynfolw&yfvHk;udk tqif;&JqHk; wdkif;jynftjzpf wGef;ydk@cJhygonf? wyfrawmf. *k%foduQmvnf; tqHk;pGefxd usqHk;uif;rJh cJh&ygonf?

2009 ckESpfaESmif;ydkif;ESifh 2010 ESpfOD;ydkif;wGif wyfwGif; tm%mzDqefr_/ oabmxm;uJGvJGr_rsm; qufwdkuf aygufvm

+yD;/ wyfr (77) ESifh wyfr (66) vufatmufcH wyf&if;rsm;.tajctaerSefudk azmfxkwfcJh=uonf? xdk jzpf&yfrsm;onf wyfwGif;wGif trSefwu,f}uHKawG@ae&aom pm;0wfaea&; ‘kuQtcuftcJjy\emrsm; jzpf+yD; jynfolvlxkwdk@. tcuftcJ tusyftwnf;udk wyfrawmfudk,fpm;jyKI azmfjyvdkufjcif;yifjzpfonf? Atmufajcwyfrsm;. ‘kuQtcuftcJrsm;udk enf;rSef vrf;rSef ajz&Sif;&ef etz ppftkyfpkwGif tpDtrHtwdtusr&SdyJ trdef@tm%mjzifh xdef;csKyfzdESdyfxm;onfudk awG@jrifae&ygonf? wdkif;jynf. tusyftwnf; &dkufcwfr_rsm;a=umifh ,ae@umvwGif wyfwGif;oabmxm;uJGvJGr_rsm;/ trdef@tm%mzDqefr_rsm; qufwdkufqdkovdk ay:xGuf vmjcif;jzpfonf[k rdrdwdk@ r’w wyfaygif;pkrS &_jrifoHk;oyfrdygonf?

etz ppftkyfpkonf tajccHjynfolvlxkwdk@. tcuftcJtusyftwnf;rsm;udk ajz&Sif;ay;&efr&Sdonfhtjyif EdkifiHawmf.

oH,HZmw0ifaiGrsm;udkvnf; udk,fusKd;tvJGoHk;pm;jyKvkyfjcif;/ wdkif;&if;om;jynfolrsm;udkzdESdyf&ef ppf tiftm;jyifqifjcif;wdk@om jyKvkyfv#uf&Sdonf? 2010 a&G;aumufyJG usif;y+yD; &kyfao; t&yfom;tpdk;&xH tm%m v$Jay;&efjyifqifjcif;/ ppfacgif;aqmif tcsKd@udk &mxl;wdk;jr‡ifhfajymif;a&G@jcif;/ aemufqufwJGaiG;a=u;azgif;yGr_ jzpfaprnfh 0efxrf;vpmwdk;ay;jcif; tp&Sdonfh aq;+rD;wdk wdk@rSm tajccHjynfolvlxktygt0if &Jabmfwyfom;rsm; vufiif;&ifqdkifae=u&aom pm;0wfaea&; tusyftwnf;udk rnfodk@r# ajz&Sif;ay;Edkifrnf r[kwfay?

wdkif;&if;om;jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk; &ifqdkif}uHKawG@ae&aom tusyftwnf;rsm;udk &ifqdkifausmfv$m; Edkifrnfh

taumif;qHk;enf;vrf;rSm wdkif;cspfjynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf jywfjywfom;om; &yfwnfum jynfol vlxkESifh twl jy\em&yfrsm;udk0dkif;0ef;ajz&Sif;jcif;yifjzpfonf?

xdka=umifh ,ae@&ifqdkifae&aom wdkif;jynf.jy\emt&yf&yfwdk@udk twlwuG+idrf;csrf;pGmajz&Sif;&eftwGuf wdkif;cspf

jynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf &J&J0Hh0Hh&yfwnf&ef ESifh rdbjynfolwdk@. &ifcGifodk@jyefvnf cdkvH_0ifa&mufvmrnf wdkif;cspfjynfcspfArmhwyfrawmfom;aumif;rsm;. rSefuefaomvkyf&yfudk tpOfaxmufcHa=umif; trsKd;om;’Drdkua&pD wyfaygif;pk

r’w taejzifh tav;teuf wdkufwGef;yef=um;vdkufygonf?

wyfaygif;pkjzifh atmifyJGcH&rnf”


&ufpG ? ? 16 &uf Zefe0g&Dv 2010 ckESpf?

Contact: (66) 086 206 4045, (66) 082 885 7963A[dktvkyftr_aqmifaumfrDwD

trsKd;om;Drkdua&pDwyfaygif;pk r’w


<!–[if gte vml 1]>

<![endif]–>

œLiberty œEquality œSocial Progress

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: