တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ISIS ေခၚသိပၸံႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုံျခဳံေရးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ (Burma: A Nuclear Wannabe; Suspicious Links to North Korea; High-Tech Procurements and Enigmatic Facilities=နယူကလီးယားႏုိင္ငံျဖစ္ခ်င္တဲ့ဗမာျပည္၊ေျမာက္ကုိးရီးယားႏွင့္သံသယျဖစ္ဖြယ္ဆက္စပ္ျခင္း၊
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအထူးၾကဳိးပမ္းရယူျခင္း၊ႏွင့္ပေဟဠိဆန္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)ဆုိတဲ့အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၊
ဗမာျပည္လွ်ိ.ဝွက္နယူကလီးယားေနရာမ်ားကုိရွာေဖြျခင္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ႏွင့္(Deep Connections between Myanmar’s Department of Atomic Energy and the DTVE=ျမန္မာအႏုျမဴစြမ္းအင္းဌာနႏွင့္စက္မွဳသိပၸံႏွင့္အလြတ္ပ ညာသင္ေက်ာင္းဌာနတုိ.အၾကီးအက်ယ္ပတ္သက္ဆက္ႏႊဲေနျခင္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၊တုိ.ေထာက္ရွဴရင္သံသယမဟုတ္၊ တကယ္လုပ္ေနသည္၊သုိ.ေသာ္၊ေအာင္ျမင္မွဳမရွိေသးတာပဲရွိတယ္ ဟုဆုိႏုိင္သည္၊

BurmaReport_28January2010 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Myanmar Mill Mine 28 January 2010 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Myanmar DAE DTVE 28 January 2010 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: