တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမာင္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာဗမာစစ္တပ္ကုိ ကခ်င္ေျမပိုင္နက္ကေန ထြက္ခြာသြားပါရန္ ကခ်င္လူထုေတြဆႏၵျပ၊ တစ္ခါမွမ ၾကားဖူးေသာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဆုိတဲ့စကားကုိလည္း ကခ်င္တပ္မေတာ္ကနာမလည္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ျပဌာ န္းခြင့္၊ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့စကားလုံးေတြကုိပဲကခ်င္တပ္မေတာ္ကနာလည္ထား၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ေနာက္ ဆုံးေပၚစကားလုံးမ်ားျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ.၊ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဒီမုိကေရစီတုိ.ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားနာမလည္၊ျပည္သူလလူထုလည္းနာမလည္ျဖစ္ေန၊ထုိ.စကားလုံးေတြကုိ ေမြးထုတ္ျပီးအဓိပၸါယ္နာလည္ေသာ ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုတုိ.ကသာျပန္ယူသြားပါ၊ ေမာင္သန္းေရႊတုိ.တပ္မေတာ္အေနနဲ. ေမာင္သန္းေရႊနယ္ျခားကုိသာလုံးျခဳံ ေအာင္ေစာင့္ပါ၊ဒုိ.နယ္ေျမမွာလာျပီးေတာ့အပူလာမလုပ္နဲ.၊ ဒုိ.ေျမမွာခင္ဗ်ာတုိ.အပူမပါဘူးဆုိတာ မွတ္ထားစမ္းပါ၊


အိႏၵိယမွာ ကခ်င္လူထုေတြဆႏၵျပေနပုံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: