တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
လက္နက္ခ်ဆုိရင္ ျမန္မာတပ္လည္းခ်ဖုိ. ဗုိလ္မွဴးၾကီး ယြတ္ဆစ္ေျပာ
Gen.yord Sard http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Discussion on NDF Presd n U Win Tin(2) http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: