တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒုိ.ရုိးရာဓေလ့ကုိဒုိ.ကာကြယ္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.ဘာသာစကား၊ဒုိ.ေျပာခ်င္တယ္၊ဒုိ.စာ၊ဒုိ.သင္ခ်င္တယ္၊ဒုိ.လြတ္လပ္မွဳ၊ဒုိ.လုိခ်င္တယ္၊ဒုိ. တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးစည္းညီညြတ္ၾက၊၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ကရင္လူမ်ဳိးေတြအေနနဲ.ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိယ့္ကာကြယ္ရန္ဗမာစစ္ အစုိးရကုိတုိက္ခုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးႏုကကရင္တပ္ကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ.အမိန္.ကုိ ကခ်င္သူရဲေကာင္ေနာ္ဆန္းကပယ္ခ်ခဲ့တယ္ဟု ေနာ္ ဆန္းေျပာျပသည္၊ဒုိ.တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမကေန ဗမာစစ္တပ္ေတြခ်က္ခ်င္းဆုတ္ေပးပါ။
(ဤဗြီဒီအုိကုိ kachinland မွရယူသည္)http://www.youtube.com/watch?v=0s2Wju7SiGM&feature=digest ေက်းဇူတင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္၊
http://www.youtube.com/v/0s2Wju7SiGM&hl=en_US&fs=1&

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: