တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျခေသၤ့တပ္အေယာင္ေဆာင္ေသာေေျမေခြးတပ္ကုိရင္ဆုိင္ျခင္း၊သုိ.မဟုတ၊္ေျမေခြးကုိျခေသၤ့အစစ္ျဖင့္ဝုိင္းဖမ္းျခင္း၊

ဗမာစစ္အစုိးရသည္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္သည့္ေနရာမွာေယာက်ၤားဆုိေယာက်ၤား၊စစ္သားဆုိစစ္သားဆုိ သည့္စစ္သားသူရဲေကာင္းသတၱိမရွိၾကပဲစစ္သားစစ္သားခ်င္း၊လက္နက္၊လက္နက္ခ်င္း၊ဓါးဓးါခ်င္းမတုိက္ခုိက္ရဲပါ၊ေကာက္က်စ္စဥ္ လဲျပီးစစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳလုပ္တဲ့အခါအျပစ္မဲ့လူထု၊ရြာသူရြာသားမ်ားကုိတုိက္ခုိက္တဲ့ဗ်ဴဟာကုိသာလက္ရွိအသုံးျပဳေနရပါသည္၊

အျပစ္မဲ့လူထုမ်ားကုိစစ္ေဆးေမးျမန္ျခင္း၊ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ဖမ္းဆီးျခင္း၊အဓမၼေငြညွစ္ေကာက္ခံျခင္း၊ႏွင့္အထူးသျဖင့္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္သူမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားျပီးလွဳပ္ရွားေနပါသည္၊ဤကဲ့သုိ.အျပစ္ မဲ့လူထုမ်ား၊လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ား၏မိသားဝင္မ်ားကုိေအးေအးေဆးေဆးမေနႏုိင္ေအာင္လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္ဒု
ကၡေပးျခင္းကုိမရပ္မနာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါကတုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအေနျဖင့္တစ္စုံတစ္ရာတုံ.ျပန္ရမည္ကုိမလြဲမေရွာင္ သာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊

ဗမာစစ္ဗုိလ္ေတြအေနနဲ. ျဖတ္ေလျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္တုိင္းရင္းသားတပ္သားမ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိဆက္လက္ဒုကၡေပးပါ ကဗမာစစ္ဗုိလ္ေတြရဲ.မိသားစုဝင္မ်ားကုိလည္းစနစ္တက်စာရင္းစုေဆာင္းျပီးဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြစဥ္းစားသင့္ျပီလုိ.တုိင္းရင္းသားအသံျမင္သည္၊တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ.ဝင္မ်ားႏွင့္တုိင္း ရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္အမွန္တရား၊တရားမွ်တမွဳကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားပူးေပါင္းျပီးထိေရာက္စြာတာဝန္ခြဲလုပ္ေဆာင္သင့္ျပီျဖစ္ ပါသည္၊ ဗမာစစ္အစုိးရ၏ျဖတ္ေလျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာကုိက်ဳပ္တုိ.ျပည္သူလူထုမ်ားခံစားလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ခဲ့ ျပီျဖစ္ပါသည္၊ဤမတရားတဲ့စစ္ပြဲနည္းဗ်ဴဟာကုိတုိက္ဖ်က္ရန္၊ခုခံကာကြယ္ရန္အခ်ိန္တန္ေလျပီျဖစ္ပါသည္၊ညစ္ပတ္တဲ့နည္း ဗ်ဳဟာဘဲေျပာေျပာ၊ကုိယ့္ကုိယ္ကုိကာကြယ္တဲ့နည္းဗ်ဴဟာဘဲေျပာေျပာက်ဳပ္တုိ.ျပည္သူလူထုေတြကုိကာကြယ္ရမည့္တာဝန္ ရွိေနသျဖင့္တရားတဲ့စစ္ပြဲလုိ.ပဲေခၚေဝၚရပါမည္၊

က်ဳပ္တုိ.အေနနဲ.ျခေသၤ့အေယာင္ေဆာင္ထားေသာေျမေခြးမ်ားကုိျခေသၤ့အစစ္မ်ားျဖင့္ဝုိင္းဖမ္းရမည္၊ျခေသၤ့အစစ္မ်ားျဖင့္ႏွင္း
ထုတ္ရမည္၊ထုိ.မွသာလွ်င္ လူလူခ်င္း၊ဓါးဓါးခ်င္းစစ္ပြဲျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: