တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝံပုေလြတပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိရပ္နာသင့္ျပီ


လြတ္လပ္ေရးရျပီးခါစမွျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိအိပ္မက္ေတာင္မမက္ဘူးသည့္နယ္ျခားေစာင့္ဆုိသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးေပၚစကားလုံးအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ.မ်ားအားစစ္ေရးအေျခခံေသာႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါ က္လာေနသည္ကုိအားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္၊

စစ္အစုိးရတရားဝင္ျဖစ္ႏုိင္ေရး၊စစ္တပ္ပါလီမာန္အစုိးရတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္အၾကြင္းမဲ့အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးစသည့္ႏုိင္ငံ ေရး၊လူမ်ဳိးေရး၊ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္အေရးမ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသည့္အထဲမွာတုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိနယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရမည္၊လက္နက္ခ်ရမည္ဆုိျပီးတစုိက္မတ္မတ္ဖိအားေပးလာသည္၊ဤမူဝါဒအထေျမာက္ေရးအတြ
က္ လိမ္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အင္းအားသုံးျခိမ္ေျခာက္ျခင္း၊ဝါဒျဖန္.စည္းရုံးျခင္း၊ယုတၱိကင္းမဲ့ေသာကတိစကားမ်ားေပးထားျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္၊

ထုိ.သုိ.လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္ေဆာင္မ်ားသည္ ေခါင္းသာရွိျပီးဦးေႏွာက္မရွိသကဲ့သုိ.အထင္ေသးျပီး ေျပာဆုိဆက္ဆံလာျခင္းကုိလည္း တစ္ခါတစ္လီေတြ.ရေသးတယ္၊သုိ.ေသာ္၊ေရကုန္ေရကန္ေနာက္ဆုံးပိတ္ရက္ေရာက္လာ ေသာ္ တုိင္းရင္းသားတပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္ သေဘာရွိေနျပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိစုေပါင္းျငင္းပယ္ ေနျခင္းအေပၚစစ္အစုိးရအတြက္အံ့ၾသစရာျဖစ္လာပါသည္၊ စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ.ျပီးဝုိင္းတုိက္ၾကမည္ကုိလည္ စစ္အစုိးရကအိပ္မ ရေလာက္ေအာင္စုိးရိမ္ေနရသည္၊စစ္အစုိးရသည္ စစ္အင္းအားျပျပီးစစ္ေရးျခိမ္ေျခာက္ေနေပမဲ့ တကယ္စစ္ျဖစ္လာရင္သူမ သာကုိယ္မသာအေျခအေနေလာက္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ စစ္အစုိးရက စစ္ေရးျဖင့္အေရးယူျခင္းကုိ ခဏရပ္နာထားပုံရျပီး ေသြးခြဲမွဳစည္းရုံးေရးနည္းနာေတြကုိသာဦးစား ေပးလုပ္ေဆာင္ေနပုံရသည္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေနာက္ဆုံးရက္အထပ္အထပ္အခါအခါေရႊ.ေပးေနျခင္း၊အခ်ိန္ဆြဲျခင္းကုိၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္း ဗမာစစ္အေခါင္းေဆာင္မ်ားမရုိသားဘူးဆုိတာထင္ရွားေနပါသည္၊စစ္အစုိးရသည္ တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္၊နယ္ ျခားေစာင့္တပ္စကားသည္ လြတ္လပ္ေရးရယူအခ်ိန္မွာသေဘာတူထားျခင္းမရွိ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူအခ်ိန္တြင္ေဆြးေႏြးေျပာ ဆုိထားျခင္းမရွိ၊လက္ရွိစစ္အစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးသေဘာညီခ်က္မ်ားသည္ေနာက္တက္လာမည့္အစုိးရကအသိအမွတ္ျပဳမွာမ ဟုတ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိစစ္အစုိးရႏွင့္ေတြ.ဆုံေနျခင္းသည္ ဝံပုေလြကုိယ္စားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ေနျခင္းသာတူေနျပီး ဘာမွအဓိပၸါယ္မရွိပါ၊ကလိန္ကက်စ္ကုိစမ္းသပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊

ဤအေတာအတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိလုပ္ၾကံမည့္အစီအစဥ္လည္း ရွိေနပါသျဖင့္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအတြက္ေကာင္က်ဳိးရွိမည့္အစားဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိသာျဖစ္ေပၚမည့္အလာအလာရွိေနပါသည္၊ ထုိ.ေၾကာင့္၊ယင္းအက်ဳိးမရွိသည့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းတုိ.ကုိရပ္ နာျပီး စစ္ေရးခုံခံႏွဳိင္ေရးႏွင့္အစုိးရအသစ္အားႏုိင္းငံေရးစကားဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္မ်ားကုိသာျပင္ဆင္ထား သင့္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအသံမွာတင္ျပအပါပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: