တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကခ်င္လူငယ္မ်ားမတရားလုိက္လံဖမ္းဆီးေနျခင္းကုိ ရပ္တန္.ေပးပါ၊ႏုိ.မဟုတ္ရင္၊ ထုေလ မာေလ၊ဖိေလ ေပၚေလဆုိသည့္ စိတ္ဓါတ္ကုိအားေပးရာေရာက္ပါလိမၼည္၊

http://www.youtube.com/v/YPkpdrQLsmw&hl=en_US&fs=1&

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: