တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္လက္နက္ခ်ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေမာ္လျမဳိင္ေဆးရုံမွာေရာဂါျဖင့္ေသဆုံး၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေသဆုံးမွဳသည္စစ္အစုိးရအတြက္ဆုံးရွံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီးမြန္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားျပန္လည္ေပါင္း
စည္းေရးအတြက္အခြင့္အလမ္းဖြင့္သည္ဟုေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: