တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန.အထိမ္းအမွတ္ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း၊

http://www.youtube.com/v/15IvMIKOWRQ?fs=1&hl=en_US

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: