တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္ေရးထက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးကုိအေလးထားသည့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

(က)ေရြးေကာက္ပြဲအၾကဳိစနစ္တက်အဆင္သင့္စီစဥ္ထားသည့္တပ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္အရပ္သားမ်က္ႏွာစြပ္ေပၚလစီကုိ ေကာဠဟဠသတင္းအျဖစ္ ျဖန္.ေစကာ..
(၁) စစ္ဗုိလ္တစ္ခ်ဳိ.ႏွင့္တတိယအင္းအားစုတုိ.၏လွ်ိ.ဝွက္စြာခ်ိတ္ျပီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ၾကံစည္းမွဳကုိရွဳပ္ေထြးေစသည္၊
(၂)ေစာင့္ၾကည့္ေန တဲ့ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား၏ဆက္တုိက္ဖိအားေပးေနမွဳႏွင့္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတန္ျပန္မွဳကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊ (၃)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအား စုမ်ား၏ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္မည့္ဗ်ဴဟာကုိယာယီရပ္တန္.ေစသည္၊
(၄)ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္စစ္ဗုိလ္မ်ားကႏွဳတ္ထြက္ျပီးမွဝင္ျပဳိင္တယ္ဆုိသည္ကုိလူထုႏွင့္အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားကုိအေကာင္းျမင္အဆုိးျမင္အမ်ဳိး
မ်ဳိးကြဲေစျပီးအင္းအားထပ္၍ဆုတ္ယုတ္ေစသည္၊
(၅)ပါလီမာန္အတြင္းစစ္တပ္(၂၅%)ေနရာယူေရးကုိေရြးခ်ယ္လုိက္သည္၊
(၆)ရာထူးတုိးေပးရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိျဖည့္
ဆည္းလုိက္ျပီး အာဏာဖိဆန္မွဳႏွင့္တပ္အ တြင္းမေက်နပ္မွဳေဘးအႏၱရာယ္ကုိကာကြယ္လုိက္သည္၊

(ခ)တပ္သားအေသမခံသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတုိက္ပြဲျဖင့္ရသမွ်ယူတဲ့နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ျပည္သူစစ္တပ္ဗ်ဴဟာ၊

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေနာက္ဆုံးရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးေရးအၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ျပီးျခိမ္ေျခာက္ျခင္း၊စစ္အင္းအားျပ ျခင္း၊ရန္သူအင္းအားပဲ့ထုတ္ျခင္း၊အင္းအားနဲျပီးအႏၱရာယ္မရွိသည့္ရန္သူကုိစစ္ေရးတုိက္ခုိက္ျခင္း၊နယ္ျခားတပ္လက္ခံလုိက္သည့္ရန္သူကုိ ခ်ီေျမွာက္ဂုဏ္ ယူျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရဝါဒျဖန္.ျခင္း၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚမေလမစားျပသခ်င္ျဖင့္တုိင္းမွဴးအမိန္.နဲ.ဆင့္ေခၚေန ျခင္း၊စသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ဤကဲ့သုိ.ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအထိဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္၊

(ဂ)ေရြးေကာက္ပြဲကုိမတရားနည္းထက္တရားသည့္နည္ျဖင့္ရသမွ်အႏုိင္ယူခ်င္ေန

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္ေနရာမွာပထမဦးဆုံးႏုိင္ငံေရးပါတီဆန္ဆန္ ေဟာေျပာစည္းရုံးသည္၊စည္းရုံးမရသည့္ေနရာေတြမွာလွ်ိ.ဝွက္စြာလုိက္လံျခိမ္ ေျခာက္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆုံးအျဖစ္အတင္းအဓမၼေထာက္ခံမဲထည့္ခုိင္းျခင္းတုိ.ျဖစ္သည္၊ျပဳိင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထား ျပီးတင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ျပီးဝင္ျပဳိင္သူအမတ္ေလာင္မ်ားကုိေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္၊

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ယင္ကဲ့သုိ.ပူးပူးေႏြးေႏြးအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္၊

ဒုိ.လုပ္စရာေတြ

(က)အေရးကိစၥအတြက္ေဘာင္ဘီခြ်တ္ခြ်တ္မခြ်တ္ခြ်တ္၊ရာထူးေျပာင္းေျပာင္းမေျပာင္းေျပာင္းဘာမွထူးျခားလာမည့္မဟုတ္ဘူးလုိ.သေဘာထားလုိက္ပါ၊ လုပ္စရာရွိတာေတြကုိသာအေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္အရင္ကထက္စစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ အရပ္သားပဲေျပာင္းေျပာင္း၊ ေဘာင္ဘီးဘဲခြ်တ္ခြ်တ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလုံးဝခြင့္လြတ္လုိ.မရပါ၊သူတုိ.လုပ္ေနၾကသည့္လက္လဲပုခုံးေျပာင္းစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ကုိမေမ့ပါနဲ.။

(ခ)အေရးကိစၥအတြက္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးလုိ.မွတ္ထားလုိက္ပါ၊လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလက်ရင္စကားေျပာင္းျပီး တစ္မ်ဳိးေျပာလာမည္၊သူတုိ.ေပးထားတဲ့ကတိေတြကုိ ဘာမွအသုံးဝင္မွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္ေရးအရျခိမ္ေျခာက္ေနျခင္းႏွင့္ဆက္လက္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း တန္ဘုိးမထားရန္ႏွင့္တုိက္ခုိက္လာပါက စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ား၊နီးစပ္သူမ်ားအားအျပင္းထန္းဆုံးႏွိပ္ကြပ္ရပါမည္၊တုိင္းျပည္ကုိမီးတဟုန္း ဟုန္းေလာင္သြားေအာင္တုိက္ရမည္၊ျပည္နယ္အလုိက္အေျခခ်ထားေသာတပ္ရင္းမ်ားကုိလူထုအင္းအားျဖင့္မီးရွဳိ.ပစ္ရပါမည္၊သနားညွာတာျခင္းႏွင့္တုိင္း ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေခတၱခဏေဘးဖယ္ထားရမည္၊သူေသကုိယ္ရွင္တုိက္ပြဲျဖစ္ရမည္။

(ဂ)အေရးကိစၥအတြက္က်ေနာ္တုိ.အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်ရမည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရုိသားမွဳမရွိဘူးဆုိတာကုိျပည္သူထုအားေျပာျပရ မည္၊ၾက့ံဖြတ္ဘဲႏုိင္ႏုိင္၊သန္းေရႊဘဲပုိင္ပုိင္ျပည္တြင္းျပႆနာကုိမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆုိတာျပသရမည္၊သူတုိ.က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိသူတုိ.နဲ.သာဆုိင္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳစရာမလုိပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: