တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသ
အာဏာသိမ္းႏုိင္သူမ်ားဟုယုံၾကည္တဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိျဖဳတ္ျပီးေနာက္သန္းေရႊႏွင့္ေမာင္ေအးအာဏာဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ထား ဆဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: