တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အနီးကပ္ရန္သူရွင္းပစ္ပြဲ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ျပည္နယ္(၅)ျပည္နယ္တြင္ျမဳိ.နယ္ေပါင္း(၃၂)ျမဳိ.နယ္ရွိေသာကရင္၊ကခ်င္၊မြန္၊ရွမ္းႏွင့္ဝျပည္နယ္တုိ.မွာေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပႏုိင္ေၾကာင္းစစ္အစုိးရေၾကညာလုိက္ျခင္းသည္ေရြးေကာက္ပြဲဆန္.က်င္ေရးရွဴေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတြင္လူထုပူးေပါင္း
မွဳမရွိသျဖင့္စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရေၾကာင္းထင္ရွားသည္၊ထုိ.နယ္ေျမတြင္ဗမာစစ္အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာစက္သက္ေရာက္မွဳမရွိေၾကာင္းျပသ
သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူမ်ား၏ပူးေပါင္းမွဳမရွိဘဲအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားလည္အုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရဘူးဆုိတာျပသလုိက္တာပဲ။

ထုိ.သုိ.လုပ္လုိက္ျခင္းသည္ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံေရးရွဴေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ယင္နယ္ေျမတြင္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပတ္အသတ္အႏုိင္၇ မည့္နယ္ေျမေတြျဖစ္သည္၊ထူးျခားသည္မွာမြန္ျပည္နယ္တြင္ရွိသထုံႏွင္ဘီးလင္မွာစစ္အစုိးရလုိလာသည့္ၾကံ့ဖြတ္ႏွင့္တစညတုိ.ပါတီေတြသာအႏုိင္ရမည့္အ
လာအလာရွိေသာ္လည္မက်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ ကရင္ႏွင့္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစု၏လႊမ္းမုိးမွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ဘာပဲေျပာေျပာ ႏုိင္ငံေရးအရသုံးသပ္ရင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏နယ္ေျမတြင္အျခားေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကလာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ဝင္စြက္ဖက္ျခင္း၊လာေႏွာင့္ယွက္
ျခင္းတုိ.သည္ဘယ္သူမွလုိလာမွာမဟုတ္ဘူး၊စစ္အစုိးရက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္တုိင္းသူျပည္သားလူအမ်ားစု၏ဆႏၵေစာ္ကားလုိက္သည္၊
အထူးသျဖင့္၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလႊမ္းမုိးထားသည့္နယ္ေျမေတြမွာဝင္စြက္ဖက္လုိက္သည္၊အင္းအားသုံးက်ဴးေက်ာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအသံသိရွိသည့္သတင္းအရကရင္နီေဒသတြင္ၾက့ံဖြတ္ပါတီလာေရာက္စည္းရုံးပါကအေရးယူမွဳလုပ္မည္၊စည္းရုံခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည့္နယ္
ေျမမ်ာသတ္မွတ္ထားသည္ဟုကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီ၏ဗ်ဴဟာသည္တုိင္းရင္းသားအသံလုံးဝေထာက္ခံသည္၊ထုိ.နည္းအလာတူပင္၊အျခားေသာတုိင္း
ရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာလည္ၾက့ံဖြတ္ပါတီလာေရာက္စည္းရုံျခင္းကုိအေရးယူျခင္း၊နယ္ေျမသတ္မွတ္ကန္.သတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ၾက့ံဖြတ္ပါ
တီဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊အေရးယူျခင္း၊ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ကုိယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္လႊတ္
ထားလုိ.မရပါ၊ဗမာစစ္အစုိးရကယင္ကဲ့သုိ.လူအမ်ဳိးအစားကုိသာၾကဳိက္သည္၊အသုံးျပဳသည္၊၈၈ကာလကဲ့သုိ.လုပ္ေဆာင္၇မည္၊မဆလပါတီေထာက္ခံသူ
မ်ားကုိဒီမုိကေရစီသမားမ်ားကလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားနဲ.ပူးေပါင္းျပီးျမဳိ.ရြာအထိလာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊အေရးယူျခင္းတုိ.ကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊
ယေန.အခ်ိန္မွာက်ဳပ္တုိ.ဘာေၾကာင့္မလုပ္ႏုိင္သလဲ၊ထုိ.အနီးကပ္ရန္သူေတြကုိရွင္းျပီးမွရန္သူအစစ္ၾကီးကုိရွင္းလုိ.ရမည္ဆုိတာမေမ့ၾကဖုိ.လုိသည္ဟု
တုိင္းရင္းသား အသံမွသတိေပးလုိက္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: