တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အရက္ႏွင့္ဆန္လဲျပီးေသာက္မူးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဘဝပ်က္ေနသည့္ႏုိင္ေရွာင္းတုိ.အုပ္စုကုိစစ္အစုိးရကတာဝန္ယူေကြ်းေမြးသည္ကုိေက်းဇူးတင္သည္ ဟုမြန္ျပည္သူတစ္ခ်ဳိ.၏ေျပာသံၾကား၊ႏုိင္ေရွာင္းတုိ.အုပ္စုလက္နက္ဆယ္ဂဏန္းမျပည့္သျဖင့္စစ္အစုိးရကတပ္ဆင္ေပး၊တပ္အင္းအားႏွစ္ဆယ္ေတာင္မ ျပည့္သျဖင့္ဗမာစစ္သားတခ်ဳ.ိယူနိေဖာင္ေျပာင္းေပးျပီးဆယ္ဂဏန္းျပည့္ေအာင္ထပ္ျဖည့္ေပးသည္၊ဒီတစ္ခါ၊ဗုိလ္သက္ႏုိင္ဝင္ကႏုိင္ေရွာင္းတုိ.၏ဗ်ဴဟာကုိ လုံးဝရွဳံးလုိက္သည္၊ႏုိင္ေရွာင္းတုိ.ကေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ.ဆက္တုိက္ ၃ ေန. ၃ ညေအာင္ပြဲခံေနသည္ဟုသတိရရွိပါသည္။

http://www.youtube.com/v/Xx9c5s4_z1k?fs=1&hl=en_US

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: