တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မဲရုံမ်ားသြားသည့္အခါသတိထားရန္

ေရြးေကာက္ပြဲဆန္.က်င္ေရးအရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ဗမာစစ္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကအၾကံဥာဏ္ေပါင္းစုံသုံးျပီးအေကာက္ၾကံေနသည္
ဟုတုိင္းရင္းသားအသံကသတင္းရရွိပါသည္၊အထူးသျဖင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန.ရက္က်ရင္ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြကုိမဲရုံအထိေခၚသြားျပီး ေဖာက္ခြဲေရးလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ျပီးအတုိက္အခံအင္းအားစုေတြကအၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိဖ်က္ဆီးေနသည္ဟုျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားအားသတင္း ေက်ာ္ၾကားသြားေစရန္ၾကံေနသည္ဟုသိရွိပါသည္၊
ထုိ.အျပင္၊မဲေရတြက္သည့္အခါအကယ္၍ပယ္ဖ်က္မဲေတြကသာမ်ားေနလုိ.ရွိရင္ႏုိင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္မွဳမရွိေသးဘူးဆုိသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ေနာက္ဆုံး ဗ်ဴဟာကုိသုံးျပီးႏုိင္ငံေတာ္အာဏာဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသည္ဟုလည္းသတင္းရရွိပါသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ျပည္သူမ်ား၊သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္မဲရုံသြားသည့္အခါအထူးသတိျပဳရန္ႏွင့္အထူးသတိထားရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွအသိေပးအပ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: