တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
လန္ဒန္ေရာက္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံစာပုိ.

I would like to share all of you that today, on behalf of 14 Burma Pro-Democracy Organisations in UK, 6 representatives includes NLD LA UK, Mon Community UK, Chin Community UK, Kachin National Organisation, Karen Community UK and Burma Rohingya National Organisation UK has delivered Signatures Campaign letters to Prime Minister’s Office in London.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: